Monitoring Legislacji Krajowej 17-22.12.2020

W okresie od 17 – 22.12.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 43 projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustaw i 20. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (nr w wykazie prac legislacyjnych MRPiT – 57), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdr/