Projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli,…

Nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody. Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do…

Rozporządzenie MR w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym. Powodem wyłączenia wskazanego w rozporządzeniu terenu z obszaru właściwości Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park jest konieczność stworzenia odpowiednich warunków do realizacji nowej inwestycji w postaci powstania parku przemysłowego. Rekomendowanym rozważaniem jest wyłączenie…

Konsultacje UE – Określanie śladu środowiskowego – metody i rezultaty

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planów działania dotyczące określania śladu środowiskowego produktów/usług (metodologia oraz stwierdzenia) jako element badania poziomu ekologiczności przedsiębiorstw oraz produktów. Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 31 sierpnia 2020 r. W ramach tej inicjatywy firmy będą musiały uzasadnić swoje twierdzenia dotyczące śladu środowiskowego ich produktów/usług, stosując standardowe metody ilościowego określenia. Celem…

Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Z uwagi, iż obecny tytuł „ustawa o diagnostyce laboratoryjnej” jest nieadekwatny do postępu wiedzy i terminologii w dziedzinie medycyny laboratoryjnej i w związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w obecnie obowiązującej ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, jak również dodania szeregu nowych regulacji został…