Rozporządzenie MRPiT zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Projekt rozporządzenia przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemców posiadających wizę wydaną w celu przyjazdu…

uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź-projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MZ 1028)

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych przedstawiamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MZ 1028) Rozumiemy w pełni potrzebę wydania Rozporządzenia w tej materii, gdyż obowiązujące Zarządzenie w…

Komunikat KE “Prognoza Strategiczna 2020” (COM 493 final) – przygotowanie stanowiska Rządu RP

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie komunikatu – Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza Strategiczna – w Kierunku Bardziej Odpornej Europy (COM(2020)493). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 listopada 2020 r. Krótki termin został wyznaczony przez Rząd RP. Państwa ewentualne uwagi zostaną wykorzystane w trakcie prac nad Stanowiskiem Rządu…