Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (nr w wykazie prac MRPiT – 57)

Lubin, 18 grudnia 2020 r. ZPPM/ 153 / XII / 2020   Szanowna Pani Iwona Michałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych…

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru…

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych. Celem niniejszej regulacji jest usystematyzowanie i doprecyzowanie czynności, jakie winny podejmować organy egzekucyjne i wierzyciele w celu prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Szczególne znaczenie tych…

Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.12.2020

W  okresie od 10 – 16.12.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 52 projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu…

Opieka prawna Newsletter XII 2020

Tarcza branżowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy…