Zdrowie i bezpieczeństwo (BHP) w miejscu pracy – ramy strategiczne UE (2021–2027) – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi II fazę konsultacji publicznych dotyczących unijnej strategii BHP na lata 2021–2027. Ich celem jest ocena jakości i poziomu realizacji ram strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2014–2020 oraz zebranie opinii wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji na temat kształtu przyszłych ram strategicznych na lata 2021–2027. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub…

Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RD238 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Lubin, 23 grudnia 2020 r. ZPPM/ 154 / XII / 2020   Szanowny Pan Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Temat: Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła…

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.…

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 22.12.2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 22 grudnia 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.