Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w…

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. Celem projektu rozporządzenia jest, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określenie rozwiązań prawnych, które umożliwią…

Monitoring Legislacji Krajowej 14-20.01.2021

W okresie od 14 – 20.01.2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 41. projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w…

Transeuropejska infrastruktura energetyczna – przegląd wytycznych – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia UE w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD)). Ostateczny termin na wysłanie opinii przed przyjęciem rozporządzenia przez KE to 8 marca 2021 r. Wydanie aktu prawnego ma zapewnić spójność polityki UE w dziedzinie infrastruktury energetycznej z celem EGD, jakim jest neutralność klimatyczna.…