Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów – rozp. wykonawcze do ustawy SENT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów. Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.…

Monitoring Legislacji Krajowej 18-24.03.2021

W okresie od 18 – 24.03.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 29. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców,…

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z pandemią COVID-19, wielu świadczeniodawców odnotowuje spadek liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wydłużenie okresu rozliczeniowego o…

Badania naukowe, innowacje, edukacja i młodzież – nowe globalne podejście

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne inicjatywy dotyczącej nowej strategii współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, przy wsparciu edukacji i młodzieży: bazując na zapisach art. 4 ust. 3, art. 6, art. 165 oraz art. 180 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 9 kwietnia 2021 r. W ramach…