Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu Rozp. MKIŚ – zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie prac legislacyjnych MKiŚ)

Lubin, 6 kwietnia 2021 r. ZPPM / 12S / IV / 2021   Szanowny Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z…

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego w związku…

O biznesie przy kawie – wpływ społeczny bez manipulacji

O biznesie przy kawie – wpływ społeczny bez manipulacji 13.04.2021 w godz. 10.00 – 11.00 na platformie zoom Wywieranie wpływu jest nieodłączną częścią biznesu. Wpływają na nas nasi przełożeni, pracownicy, partnerzy biznesowi i przedstawiciele handlowi. Sami postępujemy podobnie, nie zdając sobie z tego sprawy. Na czym polega wpływ społeczny? Czym różni się od manipulacji? Jak…

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (rozporządzenie wykonawcze do Prawa Zamówień Publicznych). Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji…

Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera załączników nr 1–11, które zawierało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów…