Monitoring Legislacji Krajowej 06-12.05.2021

W okresie 06 -12.05.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustawy oraz 17. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 3. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i…

Projekt rozporządzenia MS zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w § 5 ust. 2 – 3 oraz w § 6 ust. 6. Jednocześnie dodaje się § 6 ust. 5a. Zmiana przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia ma…

Konsultacje projektu dyrektywy Corporate Sustainability Reporting

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu nowej dyrektywy Corporate Sustainability Reporting, który zawiera przepisy dotyczące sprawozdawczości dużych przedsiębiorstw. Jest to nowelizacja kilku aktów prawnych UE. Więcej na ten temat: https://pracodawcy.pl/sprawozdawczosc-niefinansowa-duzych-przedsiebiorstw-zaktualizowane-przepisy/ Nowa dyrektywa ma zastąpić dotychczasową dyrektywę ws. ujawniania informacji niefinansowych i znacznie rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju na wszystkie duże…

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe i tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w szczególności jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym usług sieciowych. Jednocześnie…