Rozporządzenia dot. polityki spójności UE na lata 2021-2027

30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Official Journal of the European Union, L 231) został opublikowany pakiet pięciu rozporządzeń w sprawie polityki spójności na lata 2021-2027: Rozporządzenie ramowe (ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,…

Czym jest chmura?

                   Patronat Honorowy                                             Patronat Medialny                            Partner Merytoryczny                                                                                             Związek Pracodawców Polska Miedź wraz z partnerem merytorycznym: MAIN Sp. z o.o. oraz HUMAN PARTNER Sp. z o.o…

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Projekt rozporządzenia dostosowuje zakres uprawnień strażników straży gminnych (miejskich) do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych do obowiązującego stanu prawnego. Zakładanym…