Fit for 55 – rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 2003/87/EC). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. W komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.” Komisja zaproponowała cel ograniczenia do…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie, w szczególności, następujących rozwiązań mających wpływa na JST: – uporządkowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących uwzględniania żeglugi śródlądowej, przy opracowywaniu dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, – doprecyzowanie obowiązków właścicieli w zakresie oznakowania…

Konsultacje Polityka eksportowa Polski

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) prowadzi prace nad Polityką eksportową Polski, która ma polegać na zdefiniowaniu wyzwań stojących przed polskim eksportem w świecie postcovidowym oraz wyznaczeniu spójnych działań po stronie całej polskiej administracji, które odpowiedzą na te wyzwania. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach światowych i wsparcie wysiłków polskich eksporterów oraz odpowiedź…

Nowy pakiet klimatyczny UE (projekty legislacyjne) – Fit for 55

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych mających na celu dostosowanie polityki UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Celem horyzontalnym jest sprawienie, by…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 14.07.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 14 lipca 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.