Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Dokument w obecnej formie obowiązuje od 19 lipca 2021 r. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej…

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane w wielu aktach prawnych o zróżnicowanej randze. Jednocześnie prowadzonych jest szereg inicjatyw projakościowych inicjowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, organizacje zrzeszające pacjentów oraz środowiska medyczne.…

Warsztat szkoleniowy pt. „Procesy Biznesowe i Robotyzacja – zapoznanie z technologią Robotic Proces Automation,  służącej automatyzacji procesów”.

Serdecznie zapraszamy na warsztat szkoleniowy pt. „Procesy Biznesowe i Robotyzacja – zapoznanie z technologią Robotic Proces Automation,  służącej automatyzacji procesów”. Szkolenie odbędzie się 3 sierpnia br. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Centrum Rekreacji Szkutnik Obora k. Lubina, ul. Lubińska 36, 59-335 Lubin.  Podczas 4h warsztatu pokażemy:   Jak zmienić procesy księgowe, by osiągnąć…

Fit for 55: Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących efektywności energetycznej (rewizja Dyrektywy UE 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. Komisja przygotowuje przegląd i zmianę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywy) i w ramach tego procesu Komisja przyjęła podejście dwuetapowe. Najpierw została dokonana ocena…

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych stanowi propozycję regulacji na rzecz…