Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str.…

Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS: 2030 – 2050

Challenges for Poland in the non-ETS sectors: 2030 – 2050 „Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS: 2030 – 2050” to jeden z cząstkowych raportów opublikowanych w ramach opracowania „Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050”. Publikacja dokonuje diagnozy sytuacji w obszarze non-ETS, w sektorach transportu, komunalno-bytowym oraz rolnictwa, wskazując jednocześnie możliwości realizacji ambitnych celów…