Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 04.05.2022

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, wydarzeń w Unii Europejskiej. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 04 maja 2022 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Cyfrowe dane i usługi dotyczące zdrowia – europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia  (oparte m.in na analizie Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 lipca 2022 r. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia ma: promować bezpieczną…

Pojazdy użytkowe – masa i wymiary (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące transportu – rewizja dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów pojazdów ciężkich („dyrektywa w sprawie obciążeń i wymiarów”) w kontekście Komunikatu KE Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości. Przedmiotowa dyrektywa określa normy dotyczące maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 ust.…

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 12 ustawy z dnia ……… 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.…