Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (482)

Lubin, 5 maja 2022 r. ZPPM / 23S / V / 2022 Znak sprawy: DCT3.8200.3.2021   Szanowny Pan Artur Soboń Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (nr…

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, farmaceuta ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2048) nakłada na podmioty lecznicze posiadające w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej „SOR”, m.in.…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Projektowane rozporządzenie zmienia wysokości opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania…

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – rewizja

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Dokument w obecnej formie obowiązuje od 21.04.2022 roku. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje…