Stanowisko ZPPM – opinia w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (nr: MZ 1336)

Lubin, 6 maja 2022 r. ZPPM / 24S / V / 2022 Szanowny Pan Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam stanowisko naszej organizacji w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (numer w Wykazie prac legislacyjnych dotyczący…

Monitoring Legislacji Krajowej 28.04 – 04.05.2022 r.

W okresie 28.04 – 04.05.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 36. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przeprowadzone w Ministerstwie Finansów prace analityczne dotyczące obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) pozwoliły na zidentyfikowanie regulacji, które wymagają zmiany…

Ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy monitoring framework) – przegląd

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów tworzących ramy gospodarki o obiegu zamkniętym – na podstawie Komunikatu KE w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Komunikatu KE – Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy” Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 czerwca 2022 r.…