8. program działań w zakresie środowiska – przegląd śródokresowy (wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (8. program działań w zakresie środowiska (8. EAP)) – na podstawie analizy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/591 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. oraz Komunikatu KE w sprawie ram monitorowania 8. programu działań w zakresie środowiska: pomiar postępów na drodze do osiągnięcia celów priorytetowych programu na 2030 r. i 2050 r. w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 26 stycznia 2024 r. Niniejsze zaproszenie do zgłaszania uwag ma służyć wsparciu Komisji w dokonaniu przeglądu śródokresowego 8. programu działań w zakresie środowiska (8. EAP), o który wnioskowały Parlament Europejski i Rada. Przyjęty w kwietniu 2022 r. 8. program działań w zakresie środowiska (8. EAP), ustanowiony decyzją (UE) 2022/591, określa priorytetowe cele UE w zakresie polityki w dziedzinie środowiska i klimatu do 2030 r. oraz jej długoterminową wizję do 2050 r. dotyczącą zapewnienia dobrej jakości życia z uwzględnieniem poziomów krytycznych dla planety. 8. program działań w zakresie środowiska określa priorytetowe cele UE w zakresie polityki ochrony środowiska i klimatu do 2030 r. oraz długoterminową wizję do 2050 r. dotyczącą dobrego życia w granicach planety. W ramach niniejszej inicjatywy oceniony zostanie postęp osiągnięty w realizacji celów priorytetowych programu na rok 2030 i wizji roku 2050, a także postęp w ustanawianiu solidnych ram monitorowania umożliwiających ocenę zmian systemowych. Opierając się na Europejskim Zielonym Ładzie, 8. EAP ma przyspieszyć transformację ekologiczną w kierunku neutralnej dla klimatu, zrównoważonej, nietoksycznej, zasobooszczędnej, opartej na energii odnawialnej, odpornej i konkurencyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym w sposób sprawiedliwy, równy i sprzyjający włączeniu społecznemu, a także zapewnić ochronę, odbudowę i poprawę stanu środowiska, między innymi przez zatrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej, uwzględniając fakt, iż dobrobyt i dobrostan ludzi zależą od zdrowych ekosystemów. Wspiera on i wzmacnia zintegrowane podejście do polityki i wdrażania, opierając się na Europejskim Zielonym Ładzie, oraz stanowi podstawę osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych wynikających z Agendy 2030 ONZ i jej celów zrównoważonego rozwoju, a także celów, do osiągnięcia których dąży się na mocy wielostronnych umów środowiskowych i porozumień klimatycznych. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14080-8th-Environment-Action-Programme-Mid-term-Review_pl Źródło: Komisja Europejska