Akt o rynkach cyfrowych – przepisy wykonawcze

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji przepisów dot. konkurencji (akt o rynkach cyfrowych) – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych) projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia niektórych postępowań przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 stycznia 2023 r.
Akt o rynkach cyfrowych upoważnia Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych określających szczegółowe rozwiązania w kwestiach wymienionych w art. 46 aktu. Komisja zamierza przyjąć rozporządzenie wykonawcze, w którym ustanowi przepisy dotyczące aspektów proceduralnych w odniesieniu do niektórych praktycznych ustaleń przewidzianych w art. 46.
Rozporządzenie (UE) 2022/1925 upoważnia Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych ustanawiających szczegółowe ustalenia dotyczące stosowania niektórych aspektów tej regulacji. Zgodnie z zasadą dobrej administracji i zasadą pewności prawa konieczne jest ustanowienie zasad dotyczących w szczególności zawiadomień, wniosków, sprawozdań i innych informacji. Konieczne jest również zastosowanie zasady dotyczącej wykonywania prawa do bycia wysłuchanym oraz prawo dostępu do akt przez adresatów wstępnych ustaleń Komisji. Przedsiębiorstwo lub stowarzyszenie przedsiębiorstw, które Komisja powiadomiła o swoich wstępnych ustaleniach, powinny mieć prawo do przedstawienia swojej opinii na piśmie w terminie, który powinien zostać wyznaczony w celu pogodzenia wydajności i skuteczności procedury, z jednej strony, oraz możliwość skorzystania z prawa do bycia wysłuchanym, z drugiej strony. Adresat wstępnych ustaleń powinien mieć prawo do przedstawienia w sposób zwięzły istotnych faktów i dowodów. Adresat powinien zawsze uzyskać od Komisji nie-poufne wersje wszystkich dokumentów wymienionych we wstępnych ustaleniach, tj Komisja powinna mieć możliwość decydowania w poszczególnych przypadkach o właściwych środkach procedury dostępu do dalszych informacji w aktach. Komisja powinna przed udostępnieniem tych informacji adresatowi, ocenić w odniesieniu do każdego dokumentu z osobna, czy z uwagi na skuteczne wykonywania prawa do bycia wysłuchanym, potrzeba ujawnienia jest większa niż szkoda osób trzecich, które mogą wynikać z ujawnienia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikami.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13540-Akt-o-rynkach-cyfrowych-przepisy-wykonawcze_pl

Źródło: Komisja Europejska