Akt o usługach cyfrowych – rozporządzenie wykonawcze

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów dot. gospodarki i usług cyfrowych w UE – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia niektórych postępowań przez Komisję zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 marca 2023 r.
W akcie o usługach cyfrowych upoważniono Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących praktycznych ustaleń w zakresie kwestii wymienionych w art. 83 aktu, takich jak:
  • postępowania, o których mowa w art. 69–72, regulujące aspekty uprawnień dochodzeniowych i wykonawczych przysługujących Komisji;
  • wysłuchanie, o którym mowa w art. 79;
  • wynegocjowane ujawnienie informacji, o którym mowa w art. 79.
Rozporządzenie wykonawcze będzie zawierać przepisy dotyczące wszystkich praktycznych ustaleń, o których mowa w art. 83 aktu o usługach cyfrowych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13565-Akt-o-us%C5%82ugach-cyfrowych-rozporzadzenie-wykonawcze_pl

Źródło: Komisja Europejska