Ambitne cele klimatyczne UE na 2040 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa UE dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – ocena na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz komunikatu dot. pakietu „Gotowi na 55”. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 23 czerwca 2023 r.

Zmiana klimatu jest nadal najważniejszym wyzwaniem nachodzących dziesięcioleci. Szkodliwe skutki globalnego ocieplenia występują coraz częściej i stają się coraz bardziej widoczne, a ich niszczycielski wpływ jest odczuwalny na całym świecie. Susze, powodzie, pożary lasów, fale burzowe związane z podnoszeniem się poziomu mórz i oceanów są coraz częstsze i dotykają coraz to większe obszary, poważnie doświadczając coraz więcej ludzi, szkodząc przedsiębiorstwom i niszcząc infrastrukturę. Według danych Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) temperatura w Europie wzrasta dwa razy szybciej niż średnia światowa, a w 2020 r. wzrost ten osiągnął wartość 1,1 °C. Świat jest daleki od osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, którym jest ograniczenie wzrostu temperatury do wartości poniżej 2 °C, nie mówiąc o obniżeniu jej do 1,5 °C. UE opracowała kompleksowy zestaw regulacji prawnych dotyczących klimatu, energetyki i powiązanych z nimi kwestii, a także uruchomiła polityki pozwalające na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii, których wartości przekroczyły podjęte przez nią zobowiązania klimatyczne. Dzięki temu działalność gospodarcza została skutecznie oddzielona od emisji gazów cieplarnianych, a sektor czystej energii dostał impuls do dalszego rozwoju. Europejskie prawo o klimacie będące istotną częścią Europejskiego Zielonego Ładu zawiera zobowiązanie podjęte przez Unię, by stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 r., i jasno wyznaczać kierunek działań, a także by w 2030 r. zmniejszyć emisje netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z 1990 r., co stanowi europejski wkład w realizację celów porozumienia paryskiego. Zmiana klimatu pozostaje głównym wyzwaniem w nadchodzących dziesięcioleciach. Pakiet „Gotowi na 55” pozwoli przyspieszyć proces modernizacji naszej gospodarki, przynosząc transformację uczciwą i sprawiedliwą społecznie, jednocześnie utrzymując i wzmacniając innowacyjność i konkurencyjność przemysłu UE, a także wydajniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Ma to zasadnicze znaczenie dla zbudowania ekologicznej, zdigitalizowanej i odpornej gospodarki. Komunikat ten zapoczątkuje proces ustanawiania celu klimatycznego na 2040 r., który w zdecydowany sposób ukierunkuje UE na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wspomniany proces zostanie wsparty dogłębną oceną skutków, która zostanie wykorzystana przy opracowywaniu projektu aktu prawnego ustanawiającego cel na rok 2040.
Konsultacje publiczne pozwolą uzyskać od zainteresowanych stron dowody i opinie na temat celów klimatycznych UE, a także wyzwań i możliwości dla wszystkich sektorów gospodarki. Wzbogacą one ocenę Komisji dotyczącą odpowiedniego celu klimatycznego na 2040 r., wniosą wkład w analizę transformacji sektorowych niezbędnych do osiągnięcia tego celu, który ostatecznie ma doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz przyczynią się do ewentualnego rozwoju instrumentów polityki klimatycznej po 2030 r.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13793-Ambitne-cele-klimatyczne-UE-na-2040-r_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13793-2040-Climate-Target-Plan/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska