Badania i rozwój w zakresie technologii podwójnego zastosowania – warianty wsparcia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (badania naukowe i innowacje) – ocena na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/819 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie  w kontekście Komunikatu KE w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 30 kwietnia 2024 r.

Celem niniejszej białej księgi jest rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat wsparcia na poziomie UE badań i rozwoju obejmujących technologie o potencjale podwójnego zastosowania. W tym względzie zawiera ona przegląd obecnych odpowiednich programów finansowania unijnego oraz ocenę, czy wsparcie to jest nadal adekwatne i strategiczne w obliczu istniejących i pojawiających się wyzwań geopolitycznych określonych w europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego. Następnie przedstawiono w niej w otwarty sposób warianty dotyczące przyszłych rozwiązań jako punkt wyjścia do debaty w kontekście konsultacji publicznych.

Zakres wsparcia badań i rozwoju obejmujących technologie o potencjale podwójnego zastosowania ma na celu wyeliminowanie luki między działalnością badawczo-rozwojową wyłącznie w sektorze cywilnym i wyłącznie w sektorze obronnym, w szczególności w zakresie krytycznych i powstających technologii.

We wspólnym komunikacie w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego (JOIN(2023)20 final) Komisja zobowiązała się do przedstawienia sprawozdania na temat wariantów zapewnienia odpowiedniego, strategicznie ukierunkowanego wsparcia na rzecz rozwoju technologii podwójnego zastosowania (technologii, które mogą mieć zarówno zastosowania cywilne, jak i wojskowe), po dokonaniu przeglądu zakresu istniejących instrumentów.

Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat wariantów przedstawionych w niniejszej białej księdze, aby umożliwić kompleksowy dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, który będzie stanowił podstawę dalszych działań Komisji.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się biała księga w sprawie wariantów dotyczących zwiększenia wsparcia badań i rozwoju obejmujących technologie o potencjale podwójnego zastosowania.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14060-Badania-i-rozwoj-w-zakresie-technologii-podwojnego-zastosowania-warianty-wsparcia_pl

Źródło: Komisja Europejska