Bezpieczeństwo chemiczne – lepszy dostęp do danych chemicznych na potrzeby oceny bezpieczeństwa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. środowiska – na podstawie analizy Komunikatu KE Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska oraz Wniosku w sprawie rozporządzenia w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt w sprawie zarządzania danymi).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 sierpnia 2022 r.

Unia Europejska dysponuje kompleksowymi ramami regulacyjnymi w zakresie chemikaliów, obejmującymi ponad 40 instrumentów prawnych. Instrumenty te często wymagają prowadzenia ocen chemikaliów przez szereg organów lub agencji regulacyjnych. W ramach strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (CSS), będącej częścią Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja przejdzie na podejście „jedna substancja jedna ocena” i w związku z tym wdroży trzy kluczowe działania, w ramach których:

  • usunie przeszkody legislacyjne utrudniające ponowne wykorzystywanie danych oraz usprawni przepływ danych dotyczących chemikaliów między organami UE a organami krajowymi;
  • rozszerzy stosowanie zasady otwartych danych i odpowiednich zasad przejrzystości z unijnego sektora bezpieczeństwa żywności na inne akty prawne dotyczące chemikaliów;
  • umożliwi organom unijnym i krajowym zlecanie badań i monitorowania substancji chemicznych
    w obrębie ram regulacyjnych, jeśli okaże się, że konieczne są dalsze informacje.


Ponadto inicjatywa ta: (i) ułatwi dostęp do danych z monitorowania w celu wsparcia ram monitorowania
zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń i prognozy dotyczącej zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń oraz (ii) pomoże we wdrażaniu
unijnej strategii w zakresie danych w dziedzinie chemikaliów.

Inicjatywa ta ma na celu poprawę dostępu do danych chemicznych poprzez usunięcie przeszkód technicznych i administracyjnych. Opiera się na zasadzie, że dane powinny być łatwe do znalezienia, udostępnienia i ponownego wykorzystania, a także powinny być interoperacyjne i bezpieczne.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13459-Bezpieczenstwo-chemiczne-lepszy-dostep-do-danych-chemicznych-na-potrzeby-oceny-bezpieczenstwa_pl