Jakie skutki prawne wywołuje zawarcie ugody w mediacji?

11

maj

Jakie skutki prawne wywołuje zawarcie ugody w mediacji ?

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu. Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta. Zatwierdzona przez sąd ugoda […]