KONSULTACJE SPOŁECZNE

02

grudzień

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy […]

02

grudzień

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Projektowana zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. […]

01

grudzień

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Celem projektowanego rozporządzenia jest zastąpienie obowiązującego jeszcze […]

01

grudzień

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W niniejszym projekcie proponuje się zmiany w […]

01

grudzień

Ostatnia faza konsultacji – Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących gospodarki wodnej w szczególności zanieczyszczeń wody (m.in. Dyrektywa 2000/60 Water Framework Directive (WFD)). Ostateczny termin na przesłanie opinii […]

30

listopad

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej […]

30

listopad

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Celem przedmiotowego rozporządzenia […]

29

listopad

Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ […]

29

listopad

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie […]

28

listopad

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska […]