Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki. Komisja Europejska Rozporządzeniem (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. Urz. UE. L 2020 Nr 215, str. 3) dokonała zmiany rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013…

Wspólne dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska – ocena (dyrektywa INSPIRE) – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Infrastruktury informacji przestrzennej w UE – dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska (Dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 12 lipca 2021 r. Dyrektywa INSPIRE powołała do życia internetowy portal umożliwiający organom publicznym w Europie wymianę danych geoprzestrzennych dotyczących środowiska. Obejmuje to…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – oddziały ratunkowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu. 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – ustawa o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dot. transportu kolejowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 4…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu…