Projekt rozporządzenia MZ w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. Projekt rozporządzenia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33l ust. 16 ustawy – Prawo atomowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące diagnostyki i monitorowania w ramach kompleksowej opieki onkologicznej. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 27 maja 2022 roku na adres…

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w…