Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Projektowane rozporządzenie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2022 r. Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia…

Fit for 55: Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (m.in. rewizja Dyrektywy UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. Komisja przygotowuje zmianę dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii celem zapewnienia, by energia ze źródeł odnawialnych przyczyniła…

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane w wielu aktach prawnych o zróżnicowanej randze. Jednocześnie prowadzonych jest szereg inicjatyw projakościowych inicjowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, organizacje zrzeszające pacjentów oraz środowiska medyczne.…

Fit for 55: Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących efektywności energetycznej (rewizja Dyrektywy UE 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. Komisja przygotowuje przegląd i zmianę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywy) i w ramach tego procesu Komisja przyjęła podejście dwuetapowe. Najpierw została dokonana ocena…

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych stanowi propozycję regulacji na rzecz…