Projekt rozporządzenia MI w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Istotą rozwiązań wprowadzanych w projekcie jest utrzymanie w polskim porządku prawnym szeregu zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, z…

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji ma na celu wprowadzenie usprawnień  w zakresie sposobu przekazywania rocznych danych statystycznych z zakresu operacji koasekuracyjnych przez zakłady ubezpieczeń do Komisji Nadzoru Finansowego,…

Konsultacje planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby” (EU Action Plan Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil) m.in. w kontekście obowiązywania Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 10 lutego…

Konsultacje nowej Polityki Przemysłowej Polski

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii rozpoczęło prace nad nową Polityką Przemysłową Polski. Jej efektami mają być rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, a także wzmocnienie odporności naszej gospodarki na wstrząsy oraz poprawa jej globalnej konkurencyjności. Politykę przemysłową ma tworzyć pięć osi rozwojowych: cyfryzacja, bezpieczeństwo, lokalizacja, Zielony ład i nowoczesne społeczeństwo. Strategia powstanie przy współudziale…

Zmiana klimatu – aktualizacja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – II faza konsultacji

Komisja Europejska (KE) prowadzi II fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (m.in. Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 2003/87/EC). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 5 lutego 2021 r. W komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy…