Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 21.07.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 21 lipca 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.  

Fit for 55: Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (m.in. rewizja Dyrektywy UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. Komisja przygotowuje zmianę dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii celem zapewnienia, by energia ze źródeł odnawialnych przyczyniła…

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Dokument w obecnej formie obowiązuje od 19 lipca 2021 r. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej…

Fit for 55: Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących efektywności energetycznej (rewizja Dyrektywy UE 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. Komisja przygotowuje przegląd i zmianę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywy) i w ramach tego procesu Komisja przyjęła podejście dwuetapowe. Najpierw została dokonana ocena…

Fit for 55: Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (The Energy Taxation Directive 2003/96), jako istotny element wprowadzania strategii Europejski Zielony Ład. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu wymaga przemyślenia od nowa strategii politycznych w zakresie dostaw…