Cel klimatyczny UE na 2040 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa UE dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – na podstawie oceny rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 23 czerwca 2023 r.

UE opracowała kompleksowy zestaw regulacji prawnych dotyczących klimatu, energetyki i powiązanych z nimi kwestii, a także uruchomiła polityki pozwalające na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii, których wartości przekroczyły podjęte przez nią zobowiązania klimatyczne. Dzięki temu działalność gospodarcza została skutecznie oddzielona od emisji gazów cieplarnianych, a sektor czystej energii dostał impuls do dalszego rozwoju. Europejskie prawo o klimacie będące istotną częścią Europejskiego Zielonego Ładu zawiera zobowiązanie podjęte przez Unię, by stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 r., i jasno wyznaczać kierunek działań, a także by w 2030 r. zmniejszyć emisje netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z 1990 r., co stanowi europejski wkład w realizację celów porozumienia paryskiego. Zmiana klimatu pozostaje głównym wyzwaniem nadchodzących dziesięcioleci. Komunikat ten zapoczątkuje proces ustanawiania celu klimatycznego na 2040 r., który w zdecydowany sposób ukierunkuje UE na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wspomniany proces zostanie wsparty dogłębną oceną skutków, która zostanie wykorzystana przy opracowywaniu projektu aktu prawnego ustanawiającego cel na rok 2040. Konsultacje publiczne pozwolą uzyskać od zainteresowanych stron dowody i opinie na temat celów klimatycznych UE, a także wyzwań i możliwości dla wszystkich sektorów gospodarki. Wzbogacą one ocenę Komisji dotyczącą odpowiedniego celu klimatycznego na 2040 r., wniosą wkład w analizę transformacji sektorowych niezbędnych do osiągnięcia tego celu, który ostatecznie ma doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz przyczynią się do ewentualnego rozwoju instrumentów polityki klimatycznej po 2030 r. Unia określiła swoje cele klimatyczne na lata 2030 i 2050, i jest w trakcie uzgadniania i uruchamiania polityk, które doprowadzą do realizacji celu na 2030 r. oraz przyspieszą zmniejszenie emisji. Biorąc pod uwagę charakter tej transformacji, czas i zakres decyzji gospodarczych oraz decyzji dotyczących polityk, a także to, jak duże znaczenie mają starania, by nie uzależnić się od technologii wysokoemisyjnych, potrzebny jest jasny program redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2030 r. aby do 2050 r. móc osiągnąć neutralność klimatyczną. Ustanowienie celu na 2040 r. dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE wpłynie na wiele sektorów gospodarki i terytoriów w Unii. Może wymagać rozwiązań politycznych w wielu dziedzinach niezwiązanych z klimatem, takich jak polityka społeczna czy polityka rynku pracy. Energia będzie odgrywać główną rolę w tym procesie, ponieważ jej produkcja i zużycie (m.in. w gospodarstwach domowych, przemyśle, usługach i transporcie, włączając transport morski i lotniczy) odpowiadają za ponad 75% wszystkich emisji. Rolnictwo, utylizacja odpadów i przemysł to sektory, które również generują znaczne ilości emisji innych niż CO2. Obecnie unijny sektor użytkowania gruntów (grunty rolne, lasy i inne grunty naturalne) jest pochłaniaczem CO2 netto, co oznacza, że pochłanianie CO2 z atmosfery jest w tym sektorze większe niż uwalnianie gazów cieplarnianych. Przepisy europejskiego prawa o klimacie (art. 4) wymagają, by Komisja przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia pośredniego ogólnounijnego celu na 2040 r. dotyczącego klimatu, z myś o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. i publikacji sprawozdania na temat przewidywanego orientacyjnego budżetu emisyjnego na lata 20302050. Inicjatywa ta ma wyłonić cel klimatyczny na 2040 rok, a w dalszej perspektywie wprowadzić zmiany w europejskim prawie o klimacie.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13793-Cel-klimatyczny-UE-na-2040-r_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13793-Cel-klimatyczny-UE-na-2040-r/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska