Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź

Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź w Lubinie zostało powołane, aby służyć pomocą w rozwiązywaniu sporów pracowniczych oraz wszelkich sporów cywilnych, w tym gospodarczych w drodze mediacji.

Celem działalności Centrum Mediacji jest także promocja i rozwój mediacji alternatywnej wobec sądownictwa powszechnego metody rozwiązywania sporów poprzez współpracę ze środowiskami pracodawców i przedsiębiorców w zakresie popularyzacji mediacji oraz akcje promocyjne na rzecz upowszechniania wśród społeczeństwa postępowania mediacyjnego.

Centrum Mediacji przy ZPPM organizuje także szkolenia dla kandydatów na mediatorów Centrum Mediacji przy ZPPM oraz umożliwia rozwój i podnoszenie kompetencji mediatorów wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum Mediacji przy ZPPM.

Czym jest mediacja?

Mediacja to dobrowolny i poufny proces porozumiewania się, stron będących w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby – mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Dlaczego warto korzystać z mediacji?

 Celem mediacji jest stworzenie osobom będącym w konflikcie (stronom) warunków, które sprzyjają porozumieniu i wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu. Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest łatwiejsze do osiągnięcia podczas mediacji z uwagi na to, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie stają się równouprawnionymi partnerami w rozmowie mediacyjnej. Mediator pomaga im znaleźć rozwiązanie ich sporu. Nikt nie narzuca stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji. W trakcie mediacji można zgłaszać wszelkie  wątpliwości, obawy czy też wielokrotnie wracać do omówionej już kwestii. Mediator może prowadzić osobne spotkania z każdą ze stron, co pozwala stronom na całkowite przedstawienie swoich racji, a  umiejętne prowadzenie postępowania mediacyjnego przez bezstronnego mediatora pozwala zmienić stronom swoje nastawienie do drugiej strony sporu.

Jakie są zasady mediacji ?

  • dobrowolność

Strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w  postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji.

  • bezstronność

Strony mediacji mają równe prawa i  powinny być traktowane jednakowo.

  • poufność

Przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą

  • neutralność

Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Jedynie na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

  • akceptowalność

Strony prowadzą mediację po zaakceptowaniu osoby mediatora i  jego pomocy w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z  mediatorem reguły mediacji, których następnie w  toku mediacji powinny przestrzegać.

https://youtu.be/XShBDbwLFiI