CENY TRANSFEROWE

Zawsze staramy się dotrzeć do firm członkowskich z wiedzą o rzeczach ważnych, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw – powiedziała Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź otwierając szkolenie „Ceny transferowe, dokumentacja i sprawozdawczość na nowych zasadach” prowadzone przez firmę Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k. 
1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa nowelizująca, która wprowadziła szereg zmian i w sposób kompleksowy uregulowała kwestię dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Dla wielu firm wciąż jest to temat przysparzający problemów. Najważniejsze zagadnienia a także najczęstsze trudności i wątpliwości omawiali podczas szkolenia prowadzonego on-line eksperci firmy Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Jesteśmy zespołem konsultantów i doradców podatkowych z kilkunastoletnim doświadczeniem i praktyką. W zakresie doradztwa podatkowego wspieramy zarówno Spółki z Grupy Impel (której jesteśmy częścią), jak i realizujemy projekty dla wielu klientów rynkowych. Mamy bogate doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych dla różnych podmiotów i z chęcią się tym doświadczeniem dzielimy– zapewnia Piotr Adamski, konsultant ds. podatków z Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Cenami transferowymi (w pewnym uproszczeniu) nazywamy ceny, które ustalają pomiędzy sobą podmioty powiązane w odniesieniu do sprzedawanych pomiędzy sobą m.in. towarów, usług czy praw. Firmy pomiędzy którymi istnieją różnego rodzaju relacje, na przykład o charakterze kapitałowym (np. spółki w ramach grupy kapitałowej), zarządczym, kontrolnym czy osobowym są zobowiązane do szczególnego sposobu dokumentowania wzajemnych transakcji i rynkowego ustalenia ich wartości.
Po co? W pewnych przypadkach, mechanizmy cen transferowych mogą być wykorzystywane do przesuwania dochodu w ramach grupy kapitałowej, czy pomiędzy różnymi krajami, w tym do tak zwanych rajów podatkowych, czyli krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową poprzez m.in. stosowanie nadmiernie obniżonych stawek podatkowych oraz tworzenie często nieprzejrzystych regulacji.
W rezultacie takiego działania, dochód może nie zostać opodatkowany tam, gdzie został wygenerowany. Stąd, konieczność uregulowania w ustawach podatkowych mechanizmów, zapewniających proporcjonalne opodatkowanie dochodu i zapobieganie nadużywaniu cen transferowych do przesuwania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi – podkreśla Magdalena Chodorek, doradca podatkowy, konsultant ds. podatków z Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Podstawowym obowiązkiem nałożonym na podatników jest stosowanie w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi zasady ceny rynkowej. W praktyce oznacza to konieczność dołożenia szczególnej staranności, aby zasady rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadały warunkom rynkowym stosowanym przez podmioty niepowiązane. Ustawa nakłada na podatników szereg obowiązków dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych uzależnionych od spełnienia poszczególnych – ustawowych przesłanek.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w ubiegłorocznej nowelizacji to przede wszystkim ustalenie nowych limitów kwotowych, po przekroczeniu których podatnicy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej. Dodatkowo zmianie uległ sam mechanizm określania progów dokumentacyjnych, opierający się wyłącznie na kryterium wartości transakcji. Przykładowo, obecnie dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych (np. surowców), środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji ustalony jest limit 10 mln zł. To oznacza, że po przekroczeniu tej kwoty podatnicy, co do zasady będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji dla takiej transakcji. Odrębny limit (2 mln zł) dotycz zakupu/sprzedaży usług, wartości niematerialnych i prawnych, korzystania/udostępnienia środków trwałych (w tym najem, dzierżawa, leasing), wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencje), przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji. Ustawa uszczegółowiła również przepisy dotyczące wartości transakcji, wprowadziła dodatkowo możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych (oczywiście po spełnieniu konkretnych warunków), wydłużyła terminy na sporządzenie dokumentacji (w przypadku dokumentacji lokalnej z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego).
Nie każdy rodzaj transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest określony przepisami prawa, czy opisany w fachowej literaturze. Dlatego przy ocenie rynkowości transakcji nietypowych, dla których nie ma wprost podanych źródeł danych i sposobu przeprowadzania analizy porównawczej potrzebna jest nie tylko rzetelna wiedza, ale i swego rodzaju kreatywność. W danym przypadku zarówno ustalenie źródła danych do analizy, ich pozyskanie, jak i wymyślenie sposobu przeprowadzenia analizy porównawczej może przysporzyć dużych trudności i warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych doradców– uważa Izabela Wojtasik, manager ds. cen transferowych Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Więcej informacji dotyczących zmian wprowadzonych w życie z początkiem 2019 r. znajdziecie w artykule dostępnym na stronie internetowej Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp.  https://b-tax.pl/zmiany-w-cenach-transferowych-od-2019-roku