Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla – przepisy UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 2 maja 2022 r.

Europejskie prawo o klimacie (rozporządzenie (UE) 2021/1119) zobowiązuje UE do osiągnięcia do 2050 r. równowagi między emisją a pochłanianiem gazów cieplarnianych, a w następnej kolejności do osiągnięcia ujemnego bilansu emisji. Dnia 19 października 2021 r., Komisja ogłosiła w swoim programie prac na 2022 r. wniosek dotyczący certyfikacji usuwania dwutlenku węgla celem zwiększenia skali zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla oraz stworzenia nowych modeli biznesowych dla zarządców gruntów i przedsiębiorstw produkcyjnych, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiego prawa o klimacie. Dnia 15 grudnia 2021 r. Komisja przyjęła Komunikat o zrównoważonym obiegu węgla. Komisja koncentruje się na działaniach krótkoterminowych, aby (i) zwiększyć skalę rolnictwa regeneratywnego jako modelu biznesowego, zachęcając do działalności w ramach ekosystemów, które zwiększają pochłanianie dwutlenku węgla (ii) wesprzeć nowe przemysłowe łańcuchy wartości dodanej w zakresie zrównoważonego wychwytywania, recyklingu i składowania dwutlenku węgla.
Neutralna dla klimatu UE wymaga wielkoskalowego stosowania rozwiązań w zakresie usuwania CO2 z atmosfery, trwałego składowaniu go w ekosystemach lądowych i morskich, rezerwuarach geologicznych lub w produktach, bez szkody dla ekosystemów. Do 2050 r. ekosystemy naturalne oraz rozwiązania przemysłowe powinny prowadzić do usunięcia setek milionów ton CO2 z atmosfery rocznie. UE nie jest w tej chwili na dobrej drodze do osiągnięcia tych wartości: usuwanie dwutlenku węgla przez ekosystemy naturalne spadło w ostatnich latach, a w UE nie jest prowadzone żadne znaczące przemysłowe usuwanie dwutlenku węgla. Choć ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nadal musi pozostać absolutnym priorytetem, należy również wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań w zakresie usuwania dwutlenku węgla, w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 r., a następnie ujemnego bilansu emisji. Dużą przeszkodą w zwiększaniu skali usuwania dwutlenku węgla jest brak wspólnego standardu UE w zakresie przejrzystej identyfikacji działań, które przyczyniają się do zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Istniejące programy – np. w ramach dobrowolnych rynków emisji dwutlenku węgla – certyfikują działalność w zakresie rolnictwa regeneratywnego, ale stosują wiele różnych podejść do obliczania płynących z niego korzyści klimatycznych. Kwestia przemysłowego usuwania dwutlenku węgla jest rzadko poruszana.

W ramach tej inicjatywy zaproponowane zostaną unijne przepisy dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Opracowane zostaną niezbędne zasady monitorowania, zgłaszania i weryfikacji autentyczności usunięcia dwutlenku węgla. Celem jest zwiększenie skali zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla i zachęcenie do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychwytywania, recyklingu i składowania CO2 w sektorach rolnictwa, leśnictwa i przemysłu. Stanowi to niezbędny i znaczący krok w kierunku włączenia usuwania dwutlenku węgla do unijnej polityki klimatycznej.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certyfikacja-usuwania-dwutlenku-wegla-przepisy-UE_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certyfikacja-usuwania-dwutlenku-wegla-przepisy-UE/public-consultation_pl