CML

oficjalny_banner

www.cml.kpp.org.pl

CML

1. O CML
Skomplikowane, niejasne i dające możliwość różnorodnych interpretacji… Tak, w dużej mierze, wygląda polskie prawo. Mnóstwo ustaw i rozporządzeń, które w założeniu powinny harmonijnie kształtować zasady funkcjonowania naszego państwa, w istocie gmatwa wiele relacji ekonomicznych i społecznych. Niedogodnością dla tzw. przeciętnych obywateli, a zwłaszcza przedsiębiorców, jest swoiste „testowanie w praktyce” jakości uchwalanego przez parlament prawa. Zbyt często zdarza się, że niezbędne na etapie prac legislacyjnych analizy i symulacje, zastępuje się myśleniem typu: zobaczymy, jak to będzie… Skutki odczuwa całe społeczeństwo i gospodarka.

Konfederacja Pracodawców Polskich razem z Gdańskim Związkiem Pracodawców, Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Związkiem Pracodawców Polska Miedź, pragnąc przyczynić się do podniesienia standardów prac legislacyjnych, i w efekcie, znaczącej poprawy funkcjonalności polskiego prawa, utworzyła Centrum Monitoringu Legislacji.

Centrum Monitoringu Legislacji to pierwsza w naszym kraju instytucja, której zadaniem jest monitorowanie tworzonego w Polsce prawa. Centrum to jedyne takie miejsce, w którym każdy może śledzić poszczególne etapy prac legislacyjnych nad interesującymi go projektami aktów prawnych. W ogólnie dostępnym portalu zamieszczane są informacje pozwalające zorientować się, w jakim kierunku zmierzają prace i jakie zmiany są szykowane. Jest to szczególnie ważne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które niejednokrotnie – pod pretekstem „ułatwień” – doświadczały restrykcyjnych zapisów i regulacji. Portal jest wyczerpującym kompendium wiedzy i niezwykle przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców z każdej branży. Bardzo szeroki zakres monitorowanych przez CML zagadnień daje bezpośredni dostęp do dokumentów i ekspertyz dotyczących praktycznie wszystkich dziedzin życia, od ubezpieczeń społecznych, poprzez rozporządzenia Ministra Finansów, czy kwestie reklamy w sektorze farmaceutycznym, po zagadnienia BHP w kopalniach.

Akty prawne zostały zgrupowane w portalu w przejrzyste katalogi i czytelne kategorie, co sprawia, że odnalezienie „tego konkretnego”, szukanego projektu jest nadzwyczaj proste i szybkie.

W portalu zamieszczane są także opinie i analizy ekspertów KPP na temat projektowanych aktów oraz różnego rodzaju ekspertyzy zewnętrzne, co sprawia, że Centrum Monitoringu Legislacji jest znakomitym narzędziem pracy także dla decydentów politycznych i dziennikarzy.

Każdy prezentowany projekt nowej regulacji można skomentować – powstaje w ten sposób prawdziwe forum przedsiębiorców i ogromny katalog merytorycznych komentarzy, nad których jakością czuwa zespół ekspertów CML. To wszystko zapewnia przedsiębiorcom możliwość wywierania wpływu na kształt i jakość stanowionego prawa i daje poczucie realnego współuczestniczenia w jego tworzeniu.

Centrum Monitoringu Legislacji dba również o to, by w portalu zamieszczane były najnowsze informacje. Eksperci CML biorą bowiem udział we wszystkich istotnych, z punktu widzenia procedury legislacyjnej wydarzeniach, relacjonując następnie szczegółowo ich przebieg.

Każdy z użytkowników portalu może subskrybować specjalny newsletter – dowolnie, według własnych preferencji, skonfigurowany. Tak więc, w zależności od wybranego trybu, zainteresowani mogą nawet codziennie znaleźć w swojej skrzynce mailowej najnowsze wiadomości prawne dotyczące wybranych obszarów i dziedzin gospodarki!

Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że system zapamiętuje, które regulacje cieszą się największym zainteresowaniem, dzięki czemu najczęściej przeglądane projekty są zawsze dostępne po jednym kliknięciu!

2. Dlaczego monitorujemy legislację?
Dlaczego CML monitoruje legislację? Aby jak najwcześniej wychwytywać niekorzystne dla przedsiębiorców tendencje i zapisy i – w miarę możliwości – skutecznie im przeciwdziałać. Aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i dać dobre narzędzie pozwalające sprawnie poruszać się w gąszczu nowych przepisów. Aby wejście do portalu CML pozwalało na szybkie uzyskanie wszechstronnej wiedzy o prawnym otoczeniu gospodarki. Aby o znaczących zmianach w przepisach nie dowiadywać się z opóźnieniem i w sposób fragmentaryczny.

Piętą achillesową polskiego systemu prawnego jest nie tylko ogromna ilość nowo powstających aktów i wciąż procedowanych, różnorodnych projektów, ale także mnogość instytucji mogących tworzyć prawo. A to praktycznie uniemożliwia monitorowanie na własną rękę zachodzących zmian. Choć instytucje tworzące prawo mają obowiązek informowania o efektach swojej pracy, to sprowadzają go na ogół do publikowania krótkich notek na stronach internetowych; których zresztą i tak jest zbyt wiele, by można wszystkie na bieżąco śledzić. Co gorsza, ich przejrzystość najczęściej pozostawia wiele do życzenia. To wszystko sprawia, że „wyłuskanie” z tego gąszczu informacji zmian, które mają największy wpływ na prowadzenie biznesu, jest zadaniem niezwykle trudnym i w dużej mierze przekraczającym możliwości przedsiębiorców; zwłaszcza małych i średnich, którzy nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie prawników. Korzystanie z oferty Centrum Monitoringu Legislacji zwalnia przedsiębiorców z obowiązku śledzenia na raz kilkudziesięciu stron internetowych i czytania wielu publikacji gazetowych i książkowych; oferuje wiedzę i informacje naprawdę potrzebne, przejrzyście usystematyzowane i aktualne.

3. Dlaczego konsultacje społeczne są tak ważne
Ideą, która przyświecała utworzeniu Centrum Monitoringu Legislacji była, oprócz poprawy jakości i standardów polskiego prawa, chęć zwiększenia udziału przedsiębiorców w konsultacjach społecznych, zgodnie z – nie zawsze przestrzeganą przez administrację publiczną – zasadą nic o nas, bez nas.

Konsultowanie przez twórców prawa projektowanych aktów i zmian w już obowiązujących, nie jest wyrazem dobrej woli czy ukłonem wobec społeczeństwa. Jest obowiązkiem wynikającym z Konstytucji. Bez wypełniania tego obowiązku nie można mówić o demokratycznym państwie prawa i sprawnym jego funkcjonowaniu. Przecież już Rzymianie mawiali: ubi ius, ibi societas – tam gdzie prawo, tam (musi być) i społeczeństwo.

Obecne, instytucjonalne formy tworzenia prawa, w zasadzie nie zapewniają osobom prowadzącym działalność gospodarczą realnej możliwości zgłaszania swoich uwag do projektowanych przepisów. Dzieje się tak z ogromną stratą dla jakości prawa i sprawnego funkcjonowania państwa. Marnuje się wielkie doświadczenie pracodawców i praktyczną ich wiedzę o mechanizmach, których stosowanie sprzyjałoby rozwojowi i większej przejrzystości relacji gospodarczych.

Na dodatek, ustawodawcy nie zawsze na swych stronach internetowych publikują wszystkie projekty. Administracja często nie zwraca uwagi na wcześniejsze uzgodnienia, a zdarza się nawet, że pomija opinie „niewygodnych” partnerów społecznych, którymi – paradoksalnie – najczęściej okazują się pracodawcy…

Tymczasem konsultacje społeczne są dla osób tworzących prawo często jedyną szansą na zdobycie praktycznej wiedzy na temat regulowanych na nowo obszarów, oraz informacji o potencjalnych skutkach i konsekwencjach wielu przepisów. Nikt w końcu więcej nie wie o prowadzeniu działalności gospodarczej niż sami przedsiębiorcy!

Brak konsultacji oznacza gorszą jakość prawa, wymusza kolejne zmiany, psuje istniejący system prawny i w efekcie – pogarsza warunki prowadzenia biznesu. Tylko dzięki nim możliwe jest zidentyfikowanie zapisów, które będą mogły nieść negatywne skutki dla swoich adresatów.

Dlatego zależy nam na tym, aby wciąż rozszerzać – i tak już niemałe – grono przedsiębiorców uczestniczących w procesie stanowienia prawa. Zależy nam, aby zbierać i przekazywać ustawodawcom jak najwięcej głosów przedsiębiorców. Z drugiej strony, ewidentne są również korzyści, jakie odniosą pracodawcy angażujący się w działalność CML i korzystający z jego portalu. To nie tylko dostęp do rzetelnej, potrzebnej informacji. To także, możliwość projektowania z odpowiednim wyprzedzeniem strategii prowadzenia firmy uwzględniającej zmiany w przepisach i dostosowanie się, w odpowiednim czasie, do nowych wymogów. To również – co ma niebagatelne znaczenie – poczucie wywierania presji na „tych na górze”.

4. O projekcie
Centrum Monitoringu Legislacji powstało z inicjatywy Konfederacji Pracodawców Polskich, wpieranej przez Gdański Związek Pracodawców, Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet V, poddziałanie 5.5.2).

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Utworzona w listopadzie 1989 roku, reprezentuje tysiące firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Jesteśmy uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Siłą Konfederacji Pracodawców Polskich są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność naszych członów: związków, federacji i firm. Naszą pozycję budujemy hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu, obiektywizmu, rzetelności i skuteczności. O naszym potencjale stanowi wieloletnie doświadczenie i sukcesy, które osiągnęliśmy, realizując naszą naczelną ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom.

Centrum Monitoringu Legislacji
Konfederacji Pracodawców Polskich
ul. Brukselska 7
03-973 Warszawa
tel. (022) 518 87 00
fax. (022) 828 84 37
www.cml.kpp.org.pl
cml@kpp.org.pl