Decyzja wykonawcza zatwierdzająca program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Komisja Europejska (KE) wydała decyzję nr C(2022) 6985 final zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce. Wydanie decyzji kończy etap negocjacji Program FENG, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 6 grudnia 2021 r. Kolejne działania przewidują zawarcie porozumień pomiędzy Ministerstwem a instytucjami, które będą odpowiadały za organizację konkursów. Powołanie Komitetu Monitorującego FENG, którego zadaniem będzie przyjęcie kryteriów wyboru projektów. Pracują już Grupy robocze, w ramach których konsultujemy propozycje kryteriów wyboru projektów m.in. dla I priorytetu FENG i Kredytu na innowacje technologiczne W skład Grup roboczych wchodzą przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych. W załączeniu znajdują się dokumenty KE. Program FENG zatwierdzony przez KE (PDF) Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przed Programem stawiamy następujące cele:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności MŚP;
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii
Założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Portal Funduszy Europejskich