Deklaracja w sprawie zasad cyfrowych – europejski sposób budowania społeczeństwa cyfrowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące zasad cyfryzacji w UE – Komunikat KE w sprawie cyfrowego kompasu do 2030 r.

Ostateczny termin na przesłanie opinii w pierwszej fazie konsultacji to 9 czerwca 2021 r., ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE (konsultacje publiczne) to 2 września 2021 r.

W dniu 9 marca 2021 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie cyfrowego kompasu do 2030 r. Nakreślono w nim wizję, cele i narzędzia umożliwiające stworzenie do 2030 r. ukierunkowanej na człowieka, zrównoważonej i prosperującej cyfrowej Europy. Oprócz kilku innych działań w komunikacie tym proponuje się (w rozdziale „Obywatelstwo cyfrowe” – sekcja 4), sformułowanie zbioru zasad cyfrowych, które powinny kształtować europejskie społeczeństwo cyfrowe w duchu europejskich wartości. Ten zbiór zasad powinien przyjąć postać wspólnej, uroczystej międzyinstytucjonalnej deklaracji Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady, w oparciu o wniosek przedłożony przez Komisję Europejską. Konsultacje mają na celu zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron, które pragną wyrazić swoje opinie i poglądy na temat sformułowania takiego zbioru europejskich zasad cyfrowych, a także są zainteresowane kształtowaniem debaty na ten temat. Wyniki konsultacji posłużą jako wkład we wniosek Komisji w sprawie uroczystej międzyinstytucjonalnej deklaracji Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad cyfrowych.

W związku z komunikatem w sprawie cyfrowego kompasu proponuje się zbiór zasad, które powinny wyznaczać europejski sposób budowania społeczeństwa cyfrowego. Ma to na celu lepsze poinformowanie społeczeństwa i zapewnienie punktu odniesienia dla działań decydentów i operatorów cyfrowych w środowisku cyfrowym. W ramach tej inicjatywy proponuje się wyrażenie tych zasad we wspólnej międzyinstytucjonalnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Deklaracja-w-sprawie-zasad-cyfrowych-europejski-sposob-budowania-spo%C5%82eczenstwa-cyfrowego_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się plan działania w tym zakresie.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Deklaracja-w-sprawie-zasad-cyfrowych-europejski-sposob-budowania-spo%C5%82eczenstwa-cyfrowego/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska