Delegowanie pracownika za granicę

Posting staff abroad

Pracodawca jest obowiązany przestrzegać przepisów o delegowaniu, jeżeli:

 • Twoje przedsiębiorstwo zawarło umowę z partnerami biznesowymi w innych krajach UE i konieczne jest wysłanie Twoich pracowników do innego kraju UE na określony okres w celu świadczenia usług
 • wysyłasz pracownika do przedsiębiorstwa, które posiadasz w innym kraju UE.

W obu przypadkach między Tobą a delegowanymi pracownikami musi istnieć stosunek pracy.
Przepisy o delegowaniu mają zastosowanie także wtedy, gdy korzystasz z usług agencji pracy tymczasowej, aby wynająć do pracy w swoim przedsiębiorstwie pracownika z kraju UE innego niż ten, w którym Twoje przedsiębiorstwo jest zarejestrowane lub prowadzi działalność. W takim przypadku musi istnieć stosunek pracy między pracownikiem a agencją pośrednictwa pracy lub agencją pracy tymczasowej, z której usług korzystasz.
W okresie delegowania musisz zagwarantować swoim pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak te obowiązujące z mocy prawa lub powszechnie stosowanych umów zbiorowych w kraju przyjmującym. Odnosi się to do:

 • minimalnych okresów odpoczynku
 • maksymalnego czasu pracy
 • minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych
 • wynagrodzenia (w tym wszystkich jego obowiązkowych elementów) określonego w prawie krajowym lub powszechnie stosowanych umowach zbiorowych
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • środków ochronnych dla kobiet ciężarnych, kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka oraz młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)
 • równego traktowania kobiet i mężczyzn
 • warunków zakwaterowania pracowników w kraju przyjmującym, jeżeli ma je zapewnić pracodawca
 • dodatków lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, gdy są one wymagane w czasie trwania delegowania.

Jeżeli te warunki zatrudnienia w Twoim kraju są bardziej korzystne dla Twoich pracowników niż te obowiązujące w kraju przyjmującym, należy utrzymać te warunki w czasie trwania delegowania.
W przypadku sektorów innych niż sektor budowlany nie ma obowiązku przestrzegania wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia i urlopu rocznego, jeżeli:

 • pierwsza instalacja lub wstępny montaż określonych produktów przez wykwalifikowanych pracowników stanowi integralny element Twojej umowy z partnerem w innym kraju oraz
 • Twoi pracownicy są delegowani do innego kraju na okres nieprzekraczający 8 dni na rok.

Jeżeli czas trwania delegowania przekracza 12 miesięcy (lub 18 miesięcy po złożeniu przez Ciebie umotywowanego powiadomienia w kraju przyjmującym), musisz zagwarantować swoim pracownikom wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym, z wyjątkiem warunków dotyczących dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rozwiązania umowy.
Podczas tymczasowego zatrudnienia w innym kraju UE delegowani przez Ciebie pracownicy (lub Ty sam, jeśli jesteś osobą samozatrudnioną) mogą pozostać w systemie zabezpieczenia społecznego kraju, w którym pracowali przed delegowaniem. Jako pracodawca musisz z wyprzedzeniem poinformować administrację kraju przyjmującego i złożyć wniosek o formularz PD A1 (tzw. dokument przenośny A1) wydawany przez zakład ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym są ubezpieczeni pracownicy. Dokument A1 potwierdza, że pracownik delegowany jest zarejestrowany w systemie zabezpieczenia społecznego w Twoim kraju pochodzenia i nie musi opłacać składek w kraju przyjmującym.
Każdy kraj UE dysponuje co najmniej jednym punktem kontaktowym, w którym możesz zasięgnąć dokładnych informacji na temat delegowania pracowników za granicę. Punkty te również współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami, monitorują warunki zatrudnienia podczas delegowania oraz badają domniemane przypadki naruszenia przepisów.
Więcej informacji pod linkiem

Źródło: Komisja Europejska, Your Europe