Drenaż mózgów – łagodzenie wyzwań związanych z wyludnieniem (komunikat)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. kształcenia i szkolenia, badań naukowych i innowacji  – działania legislacyjne zapowiedziano m.in. w KOMUNIKACIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Program prac Komisji na 2022 r. Razem czynimy Europę silniejszą, SPRAWOZDANIU KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie skutków zmian demograficznych, ZIELONEJ KSIĘDZE W SPRAWIE STARZENIA SIĘ Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami oraz KOMUNIKACIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE – W kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 21 czerwca 2022 r.

Drenaż mózgów to emigracja wykwalifikowanych osób, których umiejętności są deficytowe w miejscu ich pochodzenia. Jego negatywne skutki mogą wystąpić na szczeblu krajowym lub regionalnym i mogą nasilić problemy w regionach dotkniętych wyludnieniem.

W ramach tej inicjatywy przeanalizowane zostaną różne czynniki prowadzące do drenażu mózgów, jego długoterminowe konsekwencje dla UE oraz potencjalne kompleksowe rozwiązania mające na celu powstrzymanie, a nawet odwrócenie tego trendu.

Szereg państw członkowskich i regionów stoi w obliczu spadku liczby ludności, spowodowanego takimi czynnikami, jak niski wskaźnik dzietności i emigracji netto. Emigracja pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, określana mianem „drenażu mózgów”, osłabia potencjał wzrostu tych regionów. Do wyludniania przyczynia się również starzenie się społeczeństwa. Dotyczy to wszystkich regionów, a w szczególności regionów wiejskich. Przewiduje się, że w ciągu następnego dziesięciolecia liczba ludności w wieku co najmniej 65 lat wzrośnie o ponad 25 % w co piątym regionie UE, podczas gdy liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 4 % na poziomie UE i o ponad 10 % w co piątym regionie.

Wyludnienie i starzenie się społeczeństwa są ze sobą powiązane i wzmacniają się wzajemnie w regionach dotkniętych tymi zjawiskami.Te tendencje demograficzne będą nadal wpływać na potencjał wzrostu, rozwój umiejętności i dostęp do usług, w szczególności w regionach najbardziej dotkniętych tym problemem. Zmniejszenie liczby ludności aktywnej zawodowo prawdopodobnie wywoła niedobory na rynku pracy, choć poszczególne sektory odczują ten problem w różnym stopniu. To z kolei spowoduje presję inflacyjną na czynniki produkcji oraz ograniczy konkurencyjność i atrakcyjność tych regionów. Drenaż mózgów osłabi w szczególności bazowy potencjał wzrostu regionów dotkniętych tym zjawiskiem i zmniejszy ich atrakcyjność jako miejsc wartych inwestycji o wysokiej wartości dodanej.

Dlatego w programie prac Komisji na 2022 r. (COM(2021) 645 final) zaplanowano przedstawienie inicjatywy dotyczącej drenażu mózgów i zaradzenia wyzwaniom związanym ze spadkiem liczby ludności. Inicjatywa ta obejmie analizę różnych czynników i długoterminowych konsekwencji drenażu mózgów oraz możliwych rozwiązań pozwalających zatrzymać, a nawet odwrócić to zjawisko.

Stanowi ona uzupełnienie wcześniejszych inicjatyw Komisji mających na celu przeciwdziałanie zmianom demograficznym, przedstawionych w sprawozdaniu z 2020 r. w sprawie skutków zmian demograficznych Ref. Ares(2022)2289947 – 29/03/2022 (COM(2020)241 final), zielonej księdze w sprawie starzenia się (COM(2021) 50 final) oraz w odniesieniu do szczególnej sytuacji obszarów wiejskich w długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE (COM(2021) 345 final). Będzie ona oparta na danych już zgromadzonych na poziomie UE oraz na sprawozdaniach, takich jak roczne sprawozdania na temat mobilności pracowników wewnątrz UE (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1154&langId=en)

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13394-Drenaz-mozgow-%C5%82agodzenie-wyzwan-zwiazanych-z-wyludnieniem-komunikat-_pl

Źródło: Komisja Europejska