Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa ochrony środowiska w UE – rewizja Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 4 sierpnia 2022 r.

W dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za środowisko ustanowiono ramy odpowiedzialności za środowisko oparte na zasadzie „zanieczyszczający płaci” w celu zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i ich naprawiania.

Art. 18 ust. 2 dyrektywy nakłada na Komisję obowiązek przeprowadzenia jej oceny przed dniem 30 kwietnia 2023 r. Zgodnie z wymogami dyrektywy ocena musi opierać się na informacjach pochodzących od państw członkowskich (rozpowszechnianych zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska) oraz, w miarę możliwości, na doświadczeniach zdobytych podczas stosowania dyrektywy. Informacje muszą obejmować dane określone w załączniku VI do dyrektywy, a mianowicie przypadki szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w rozumieniu dyrektywy oraz wszelkie inne istotne informacje, jakie państwa członkowskie mogą postanowić uwzględnić, na temat doświadczenia zdobytego podczas jej wdrażania.

Dyrektywa definiuje szkody wyrządzone środowisku naturalnemu jako szkody wyrządzone gatunkom chronionym i w siedliskach przyrodniczych, środowisku wodnemu i glebie. Podmioty prowadzące niektóre jasno określone rodzaje działalności niebezpiecznej podlegają odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (brak konieczności udowodnienia winy), natomiast inne określone rodzaje działalności objęte są odpowiedzialnością na zasadzie winy. Podmiot gospodarczy, który wyrządził szkodę w rozumieniu przepisów dyrektywy, musi ponieść koszty niezbędnych środków zapobiegawczych lub zaradczych.

Ocena ta pozwoli zbadać, czy dyrektywa jest odpowiednia do zakładanych celów oraz zidentyfikować jej ewentualne niedociągnięcia. Ponadto ocena ta skupi się także na apelach Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o bardziej efektywne stosowanie tej dyrektywy.

Celem niniejszych konsultacji publicznych jest umożliwienie wszystkim obywatelom i zainteresowanym stronom wyrażenia opinii na temat doświadczeń ze stosowania dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do jej skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i unijnej wartości dodanej, aby zgromadzić informacje konieczne do przeprowadzenia tej oceny.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Dyrektywa-w-sprawie-odpowiedzialnosci-za-srodowisko-ocena-/public-consultation_pl
 
Źródło: Komisja Europejska