DZIELIMY SIĘ POZYTYWNĄ ENERGIĄ

Nowoczesne technologie, proekologiczne inwestycje, odnawialne źródła energii, fotowoltaika, współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowymi to przyszłość Spółki „Energetyka”. Dlaczego firma stawia na innowacje, jaki efekt mają przynieść? O tym rozmawiamy z Tomaszem Dębickim, Prezesem Zarządu „Energetyka” sp. z o.o.

Redakcja:

„Energetyka” Sp. z o.o. to jedno z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych na Dolnym Śląsku. Tysiące odbiorców korzysta z Waszych usług. Jaka jest Wasza oferta?

Tomasz Dębicki, Prezes Zarządu „Energetyka” Sp. z o.o.:

Zakres działalności Spółki „Energetyka” jest bardzo szeroki. Zajmujemy się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, produkcją i dystrybucją energii elektrycznej, sprężonego powietrza, wody pitnej i przemysłowej, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych. Ponadto możemy się poszczycić wysokimi kompetencjami w obszarze usług operatorskich, jak również zajmujemy się obrotem paliwami.

Głównym odbiorcą naszych produktów i usług jest nasz właściciel, KGHM Polska Miedź S.A. oraz inne spółki Grupy Kapitałowej KGHM. Ponadto, nasza Spółka zależna, WPEC w Legnicy S.A., jest dostawcą energii cieplnej dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw Lubina, Głogowa, Legnicy i kilku mniejszych miejscowości.

Jednym z filarów Strategii 4E przyjętej przez KGHM Polska Miedź S.A. jest ekologia i inwestycje pozwalające minimalizować negatywny wpływ przemysłu na środowisko. W jaki sposób „Energetyka” realizuje ten cel?

Budujemy naszą strategię w taki sposób, aby była ona spójna z założeniami Strategii 4E naszego właściciela. Ograniczanie negatywnego wpływu procesów produkcji na środowisko, to jeden z priorytetów naszej działalności. W każdym obszarze działalności podejmujemy konkretne działania ukierunkowane na ochronę środowiska. W obszarze działania elektrociepłowni uruchamiamy wysokosprawne instalacje oczyszczania spalin, które znacznie redukują emisję zanieczyszczeń do powietrza. W gospodarce wodno-ściekowej pracują systemy redukujące zanieczyszczenia trafiające wraz ze ściekami do wód powierzchniowych. Spółka korzysta  z najnowocześniejszych technik i technologii stosowanych w branży energetycznej. Współpraca z ośrodkami naukowymi i stale zwiększany poziom wiedzy pracowników przynosi oczekiwany efekt.

Jako firma proekologiczna stawiamy sobie za cel dążenie do jak najwyższej jakości produkcji, wykorzystania zasobów, surowców i energii w oparciu o zasadę minimalnego oddziaływania na środowisko naturalne, głównie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz ekologicznej infrastruktury energetycznej Spółki. Działamy elastycznie, efektywnie oraz ekologicznie. Przestrzegamy rygorystycznych norm ilości zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza, wody i gleby czy zanieczyszczeń w ściekach, jednocześnie podejmując działania budujące świadomość ekologiczną zarówno wśród pracowników Spółki, jak i odbiorców naszych usług.

W ramach działań minimalizujących negatywny wpływ przemysłu na środowisko, w Spółce trwają zaawansowane prace nad kluczowymi dla rozwoju firmy inwestycjami, są to m.in.:

– modernizacja oczyszczalni ścieków Wydziału W-3 Głogów, która ma na celu dostosowanie oczyszczalni do zmian technologii w Hucie Miedzi „Głogów” na tle rosnących obostrzeń dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska,

– budowa składowiska odpadów W-4 Legnica innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią na odpady niebezpieczne,

– modernizacja procesu spalania i sterowania kotłów parowych w EC-4 Legnica, celem wdrożenia rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo produkcji oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ponadto podejmowane są inwestycje w poprawę efektywności procesów wytwarzania energii, koncentrujemy również swoje plany na technologiach przyszłości, w tym na odnawialnych źródłach energii (farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe).

„Energetyka” jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym, co to oznacza, jaki ma wymierny efekt?

 Skojarzona gospodarka energetyczna to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie układu skojarzonego daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

Oczekiwania proekologicznych zmian są szczególnie wysokie wobec branży energetycznej. Co planujecie na przyszłość?

Obecne uwarunkowania regulacyjne, inspirowane przede wszystkim przez Komisję Europejską, wymuszają przyjęcie określonych kierunków rozwojowych, które spowodują, że nasza działalność będzie spójna z trendami regulacyjno-rynkowymi, a także pozwolą na minimalizację skutków finansowych wynikających z założeń unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Rosnące koszty eksploatacji jednostek opartych na paliwach kopalnych, to dziś jedno z podstawowych wyzwań stojących zarówno przed „Energetyką”, jak i przed całą Grupą KGHM.

Ambicją i celem „Energetyki” jest dalsze budowanie kompetencji w obszarze rozwoju energetyki w Grupie Kapitałowej KGHM, które pozwolą na jeszcze intensywniejsze prowadzenie projektów energetycznych, które przybliżą nas do realizacji celów strategicznych, a także będą spójne z założeniami Zielonego Ładu. Mam tu przede wszystkim na myśli budowę farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, magazynów energii, rozwój projektów biogazowych oraz projektów związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Chcecie mieć swój udział w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, stąd współpraca z różnymi uczelniami. Jakie projekty teraz są tworzone, nad czym pracujecie?

„Energetyka” sp. z o.o. na przestrzeni lat prowadziła współpracę z wieloma jednostkami edukacyjnymi. Między innymi współpracowano z Politechniką Warszawską i Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Instytutem Fizyki PAN. Współpracę taką prowadzi także od lat WPEC, m.in. z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz szkołami technicznymi: Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, oraz Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy.

W bieżącym roku przystąpiliśmy do programu, mającego na celu dzielenie się wiedzą – projekt APLO 2021. W ramach programu wyselekcjonowani mentorzy wspierają wskazanego pracownika edukacji, który z kolei będzie mógł uzyskaną wiedzę przekazywać w procesie edukacyjnym.

Warto wspomnieć bieżącą współpracę z NOT w Legnicy. Wspieramy ich działalność i uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach, np. w tym roku – w jubileuszowych 45. Dniach Nauki i Techniki.

Polska jest wyjątkowym krajem na energetycznej mapie Europy, ponieważ nasz system aż w ¾ oparty jest na węglu. Patrząc przez pryzmat „Energetyki”, jest możliwe uzyskanie neutralności klimatycznej do roku 2050?

Unijny cel neutralności klimatycznej oznacza, że do 2050 roku państwa Unii Europejskiej mają emitować tylko tyle gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla), ile są w stanie pochłonąć. To oznacza drastyczne ograniczenie emisji, czyli prawie całkowitą dekarbonizację gospodarki.

Nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE ma być Europejski Zielony Ład. Jego kluczowym elementem jest mechanizm sprawiedliwej transformacji, który ma zapewnić, że żaden kraj czy region UE nie pozostanie w tyle w trakcie tej transformacji.

Obecnie dominującym paliwem w segmencie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w „Energetyce” jest węgiel kamienny. Podstawowym wyzwaniem jest modernizacja źródeł – z węglowych na źródła nisko lub nawet zeroemisyjne. W przypadku, gdy cel osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku stanie się obowiązującym prawem, a nie jedynie deklaracją wszystkie kraje UE zmierzą się z tym wyzwaniem.

W ramach ochrony środowiska, którego istotnym elementem jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, „Energetyka” przeprowadziła szereg działań inwestycyjnych i modernizacyjnych mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz sukcesywne zastępowanie węgla gazem ziemnym. Wszystkie działania podjęte przez Spółkę zmierzają do osiągnięcia niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych. W celu uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 r. konieczny będzie zdecydowany zwrot w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii i inwestycji w efektywność energetyczną. Już teraz „Energetyka” realizuje inwestycje związane z uzyskaniem energii z instalacji fotowoltaicznej, optymalizuje procesy produkcyjne, uzyskując wyższą efektywność energetyczną oraz zwiększa świadomość pracowników, propagując dobre praktyki i zachowania proekologiczne. Uzyskanie neutralności energetycznej do 2050 roku wymaga racjonalnego planowania, konsekwencji w działaniu zmierzającym do redukcji emisji oraz szerokiej współpracy na wszystkich szczeblach gospodarki.

Należy wskazać, że obecna sytuacja rynkowa stanowi spore wyzwanie dla działalności operacyjnej „Energetyki”. Gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 powoduje spore koszty i zmusza nas do intensywnej polityki proefektywnościowej.

Pewnym jest jednak, że z wyznaczonej drogi intensyfikacji działań w kierunku neutralności klimatycznej nie ma odwrotu, a „Energetyka”, jak również cała Grupa Kapitałowa KGHM, musi temu zadaniu stawić czoła.  Jest to oczywiście ogromne wyzwanie, zwłaszcza że odejście w bliskiej przyszłości od węgla i zastąpienie go innymi, ekologicznymi źródłami nie będzie procesem szybkim i tanim. Jest to szczególnie istotne dla takiego kraju jak Polska, gdzie głównym źródłem energii przez lata był przede wszystkim węgiel. Jesteśmy jednak pewni, że podołamy wyzwaniu i będziemy aktywnym i skutecznym uczestnikiem transformacji energetycznej.

Energetyka”  w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Można już dokonać analizy, jak wiele, nie tylko w zakresie ekologii, udało się osiągnąć. Macie powody do dumy?

Spółka od momentu powstania, w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii na potrzeby KGHM, przez 25 lat inwestowała w unowocześnianie zmieniających się technologii, a także w rozwój i poszerzanie zakresu prowadzonej działalności. Można stwierdzić, że dostawy dla KGHM były zawsze dotrzymywane, a świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie. Przez lata współpracy udowodniliśmy, że jesteśmy dobrym i solidnym partnerem.

W miarę zdobywania coraz większego doświadczenia poszerzaliśmy profil działalności o kolejne źródła energii i kolejne obszary. Jednym z nadrzędnych celów było także ograniczanie zanieczyszczania środowiska. Dlatego przez wiele lat inwestowano w oczyszczanie produktów spalania, ale teraz nadszedł czas na zupełnie nowe, rewolucyjne rozwiązania.

Należy pochwalić się stworzeniem przyjaznego środowiska pracy dla rzeszy pracowników. Dlatego w Spółce pracuje już kolejne pokolenie pracowników. Spółka wsłuchuje się w oczekiwania załogi i stara się być otwarta na ich potrzeby. Warto dodać, że dobrze i w sposób pełnego zrozumienia układa się także współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi, które dbają nie tylko o interes pracowników, ale także o interes firmy. Można śmiało powiedzieć, że wszyscy stanowimy „rodzinę”.

Jako Zarząd „Energetyki” jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym pracownikom za ich wkład w rozwój Spółki, za ich ciężką pracę, a przede wszystkim za zrozumienie wyzwań, przed jakimi stoi „Energetyka” w obliczu rosnących kosztów uprawnień do emisji, a co za tym idzie konieczności aktywnego uczestnictwa w procesie transformacji energetycznej.

Pozostańmy jeszcze chwilę przy historii, jakie są kamienie milowe rozwoju „Energetyki”?

„Energetyka” sp. z o.o. została utworzona na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 grudnia 1995 roku. Działalność gospodarcza Spółki rozpoczęła się 1 lutego 1996 roku. Jej struktury organizacyjne opierały się na istniejącym od początku lat 60 XX wieku Oddziale Utrzymania Ruchu KGHM, który swoją działalnością obejmował teren nowo powstających wówczas kopalń „Lubin” i „Polkowice – Sieroszowice”. W kolejnych latach rozwój Spółki następował poprzez włączenie w struktury firmy między innymi magistralnych sieci ciepłowniczych „Polkowice – Sieroszowice” i „Rudna”, a także przejęcie ogółu działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Wodnej oraz elektrociepłowni zlokalizowanych na terenie Hut Miedzi w Głogowie i Legnicy. W lipcu 2015 roku nastąpiło przejęcie Oddziału Obrotu Paliwami Naftowymi z Pol-Miedź Trans sp. z o.o., natomiast w grudniu tego samego roku Spółka stała się właścicielem 100% akcji WPEC w Legnicy S.A.

Jesteście jedną z nielicznych spółek KGHM, która świadczy usługi także dla klientów indywidualnych, chcecie poszerzać ten rynek?

Spółka, na etapie powstawania została wydzielona ze struktur KGHM, po to, by zaopatrywać ich w energię i to był główny nasz cel. Obecnie dostarczanie ciepła do odbiorców indywidualnych nie stanowi istotnej działalności. Na tym rodzaju odbiorców skupia się Spółka z naszej grupy kapitałowej – WPEC w Legnicy S.A. i to oni właśnie starają się poszerzać rynek w tym zakresie.

Czego z okazji jubileuszu życzy Pan załodze i kontrahentom?

 Jednym z największych kapitałów Spółki „Energetyka” są nasi pracownicy. Obecnie w firmie pracuje ok. 800 osób, jednak w ciągu 25 lat działalności budowało ją i rozwijało tysiące osób. W tym jubileuszowym roku pragnę serdecznie podziękować za włożony trud i wysiłek wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej Spółki. Życzę im wszelkiej pomyślności, zdrowia i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Podziękowania kierujemy również w stronę naszego właściciela, którego wsparcie jest niezwykle cenne. Nie zapominamy również o naszych kontrahentach, którzy mieli swój wkład w rozwój „Energetyki”. Jestem przekonany, że kolejne 25 lat będzie pełne sukcesów naszej Spółki, a najbliższy czas, choć będzie pełen wyzwań związanych     z transformacją energetyczną, jednocześnie pozwoli na dynamiczny rozwój sektora i pozytywnie wpłynie na trwałą poprawę stanu środowiska naturalnego, z którego korzystać będziemy my, a także przyszłe pokolenia.