Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej – wniosek w sprawie zmiany Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 31 marca 2022 r.

W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia renowacji energetycznej budynków w UE. Strategia ta zawiera plan działania obejmujący: (i) środki regulacyjne, finansowe i wspomagające; oraz (ii) cel, jakim jest co najmniej podwojenie do 2030 r. rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków. Cel ten wymaga zmiany odpowiedniego aktu prawnego UE, tj. dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zrewidowane zostaną przede wszystkim przepisy mające zasadnicze znaczenie dla pobudzenia renowacji budynków.

Przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) stanowi część pakietu „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” w programie prac Komisji na 2021 r. i uzupełnia pozostałe elementy pakietu zaproponowanego w lipcu 2021 r., określając wizję osiągnięcia bezemisyjnych zasobów budowlanych do 2050 r. Jak już wskazano w planie działania na rzecz klimatu, jest to kluczowy instrument legislacyjny służący osiągnięciu celów w zakresie dekarbonizacji na lata 2030 i 2050. Jest on rozwinięciem głównych elementów trzech obszarów docelowych inicjatywy „Fala renowacji”, m.in. dotyczy zamiaru zaproponowania obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej po przeprowadzeniu oceny skutków uwzględniającej zakres tych norm, harmonogram, stopniowe wprowadzanie i towarzyszące im polityki wsparcia. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia odpowiednich procedur konsultacji i oceny skutków, proponowany przegląd mógł nastąpić dopiero pewien czas po przyjęciu pierwszego zestawu inicjatyw „Gotowi na 55” w lipcu 2021 r.

Niniejszy wniosek jest szczególnie ważny, ponieważ budynki odpowiadają za 40 % zużywanej energii i 36 % bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. W UE ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa odpowiadają za 80 % energii zużywanej przez gospodarstwa domowe. Aby zwiększyć odporność Europy, konieczna jest renowacja budynków w UE, dzięki czemu staną się one bardziej energooszczędne i mniej zależne od paliw kopalnych. Renowacja ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia zużycia energii w budynkach, redukcji emisji oraz zmniejszenia rachunków za energię. Ponadto proces ten prowadzi do tworzenia lokalnych miejsc pracy i generuje wzrost gospodarczy. Z uwagi na długi czas potrzebny do wprowadzenia zmian w sektorze budowlanym, potrzebny jest terminowo przeprowadzony przegląd dyrektywy, który pomoże w osiągnięciu celów pakietu „Gotowi na 55”.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się Wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
Źródło: Komisja Europejska