Energia – aktualizacja ustawodawstwa UE w celu uniezależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych (REPowerEU)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa energetycznego w UE – zmiana rozporządzenia (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmiana rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenia (UE) 2021/2115, dyrektywy 2003/87/WE i decyzji (UE) 2015/1814.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 LIPCA 2022 r.

Od czasu przyjęcia rozporządzenia (UE) 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności („rozporządzenie w sprawie RRF”) miały miejsce bezprecedensowe wydarzenia geopolityczne i gospodarcze, które drastycznie wpłynęły na społeczeństwo i gospodarkę Unii. Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę argumenty przemawiające za tym, by – zgodnie z celami klimatycznymi UE na 2030 r. oraz unijnym celem neutralności klimatycznej do 2050 r. – jak najszybciej przejść na czystą energię, nigdy nie były silniejsze niż teraz. 90 % gazu zużywanego w UE pochodzi z importu, przy czym ponad 40 % – z Rosji. Ponadto z Rosji pochodzi również 27 % przywożonej ropy naftowej i 46 % przywożonego węgla.

Wysokie ceny energii i ryzyko zakłóceń jej dostaw, spotęgowane nieoczekiwanymi czynnikami zewnętrznymi, grożą pogorszeniem perspektyw gospodarczych i osłabieniem spójności społecznej i terytorialnej wszystkich państw członkowskich. Uściślając, niestabilne ceny energii stwarzają ryzyko dla konkurencyjności przedsiębiorstw – zwłaszcza ich bazy przemysłowej – oraz mogą pogłębić nierówności i ubóstwo energetyczne, zwłaszcza gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji oraz gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) stanowi podstawę przyszłościowej strategii unijnej na rzecz wzrostu po kryzysie związanym z COVID-19, a krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności (RRP) określają program inwestycji i reform na nadchodzące lata. Już teraz oczekuje się, że liczne działania ujęte w tych planach znacznie poprawią odporność unijnych dostaw energii, zmniejszą zależność od przywozu energii i będą wspierać sprawiedliwą transformację, a żaden region ani żadna osoba nie zostaną pominięte. RRP i przewidziane w nich inwestycje i reformy mające przyczynić się do transformacji ekologicznej i cyfrowej nadal mają zasadnicze znaczenie. Jednocześnie ostatnie wydarzenia geopolityczne i gospodarcze wymagają jeszcze pilniejszych działań i jeszcze wyższych ambicji, aby zapewnić udaną odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19.PL 2 PL Konieczne jest przyspieszenie i pogłębienie reform i inwestycji w tej dziedzinie zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

W niniejszym wniosku przewidziano zatem ukierunkowane zmiany rozporządzenia w sprawie RRF, aby osiągnąć następujące cele:
– dodanie do RRP specjalnych rozdziałów obejmujących nowe reformy i inwestycje służące osiągnięciu celów planu REPowerEU oraz

– zapewnienie synergii i komplementarności między działaniami finansowanymi w ramach RRF a działaniami wspieranymi z innych funduszy krajowych lub unijnych.
Oprócz zmiany rozporządzenia w sprawie RRF należy też wprowadzić zmiany legislacyjne, które pozwolą wygenerować dodatkowe źródła finansowania, aby pomóc w pokryciu kosztów nowych celów planu REPowerEU w ramach RRF.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajdują się wniosek legislacyjny wraz z załącznikiem.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13479-Energia-aktualizacja-ustawodawstwa-UE-w-celu-uniezaleznienia-UE-od-rosyjskich-paliw-kopalnych-REPowerEU-_pl

Źródło: Komisja Europejska