Noty tematyczne o Unii Europejskiej: Energia ze źródeł odnawialnych

Parlament Europejski nieodmiennie opowiada się za korzystaniem z odnawialnych źródeł energii oraz podkreśla konieczność wyznaczenia obowiązkowych celów wcześniej do 2020 r., a ostatnio do 2030 r. W lutym 2014 r. przyjął rezolucję, w której krytycznie odniósł się do przedstawionych przez Komisję wniosków w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r., uznając je za krótkowzroczne i pozbawione ambicji. Wezwał do ustalenia na szczeblu UE wiążącego udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 30% łącznego zużycia energii – cel ten powinien zostać osiągnięty dzięki indywidualnym wiążącym celom krajowym – oraz do przedłużenia obowiązywania celów w zakresie paliw transportowych na okres po 2020 r.

W styczniu 2020 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, w której sformułował szereg zaleceń, w tym dotyczących zapewnienia dostępu do czystej i bezpiecznej energii po przystępnej cenie. W myśl tego wezwał do przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i ustanowienia wiążących celów krajowych dla każdego państwa członkowskiego oraz zalecił wdrożenie we wszystkich sektorach i strategiach politycznych zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”.

W maju 2021 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie strategii europejskiej na rzecz integracji systemów energetycznych (COM(2020)0299) oraz rezolucję w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru ((COM(2020)0301), w których opowiada się za dekarbonizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i wodoru. Wezwał również Komisję, aby przyznała gwarancję pochodzenia wodorowi ze źródeł odnawialnych oraz by ukierunkowała dyskusję w kontekście przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i przeglądu wytycznych w sprawie pomocy państwa, co przyczyni się do propagowania wykorzystania energii ze źródeł energii.

Odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla paliw kopalnych i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych, zwłaszcza ropy i gazu. Unijne prawodawstwo dotyczące promowania odnawialnych źródeł energii znacznie ewoluowało w ostatnich piętnastu latach. W 2009 r. przywódcy unijni wyznaczyli cel, zgodnie z którym do 2020 r. 20% zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. W 2018 r. uzgodniono cel na rok 2030: do tego czasu 32% zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Trwają też rozmowy na temat przyszłych ram polityki na okres po 2030 r.

Podstawa prawna i cele – Artykuł 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Tematy szczegółowe: Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii; Europejski Zielony Ład; Mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych; Transeuropejska siec energetyczna; Kwestie dotyczące zasobów

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Parlament Europejski