Energia ze źródeł odnawialnych – metoda obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych w przypadku procesu współuwodornienia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa energetycznego w UE – wniosek dotyczący rozporządzenia delegowanego w sprawie metodologii określania udziału wyprodukowanego biopaliwa i biogazu do celów transportowych z biomasy przetwarzanej z paliwami kopalnymi we wspólnym procesie (do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 lipca 2022 r.

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii wspiera wykorzystanie biopaliw w UE w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu.  Inicjatywa (która przyjmie formę rozporządzenia delegowanego) ma na celu ustanowienie metody określania udziału w transporcie biopaliw i biogazu pochodzących z przetwarzania biomasy z wykorzystaniem paliw kopalnych we wspólnym procesie (współuwodornienie). Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii propaguje wykorzystanie energii odnawialnej w sektorze transportu poprzez zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia, że ​​udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii w transporcie wyniesie co najmniej 14% do 2030 roku. Biopaliwa i biogaz to najczęściej używane paliwa odnawialne w transporcie. Często są produkowane we wspólnym procesie w rafinerii poprzez zmieszanie produktów pochodzenia biologicznego i surowców kopalnych. W takim przypadku dla obliczenia udziału biopaliw i biogazu (OZE w transporcie), konieczne jest określenie ich proporcji ich zmieszana z paliwami kopalnymi. Metody opisane w tym akcie prawnym mogą być również wykorzystywane przez państwa członkowskie UE do weryfikacji udziału biopaliw w mieszaninach z paliwami kopalnymi zgodnie z wymogami rozporządzenia wykonawczego w sprawie zasad weryfikacji trwałości i kryteriów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek legislacyjny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12711-Energia-ze-zrode%C5%82-odnawialnych-metoda-obliczania-udzia%C5%82u-energii-ze-zrode%C5%82-odnawialnych-w-przypadku-procesu-wspo%C5%82uwodornienia_pl

Źródło: Komisja Europejska