Etykietowanie energetyczne – wyświetlacze elektroniczne (przegląd wymogów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego (ętykietowanie energetyczne) – zgodnie z założeniami rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego (rozporządzenie (UE) 2017/1369) na podstawie art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie ekoprojektu (dyrektywa 2009/125/WE) na podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 21 września 2023 r. Celem tej inicjatywy Komisji jest dokonanie przeglądu wymogów dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych. Pozwoli to zarówno wypełnić obowiązki w zakresie przeglądu określone w obowiązujących przepisach UE, jak i umożliwić Komisji dostosowanie wymogów do postępu technologicznego. Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne ułatwiają realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i usuwanie barier dla jednolitego unijnego rynku w odniesieniu do produktów związanych z energią. Ich wdrożenie pomogło zmniejszyć rachunki konsumentów za energię i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w UE dzięki ograniczeniu zużycia energii pierwotnej i zmniejszeniu importu energii. Przyczyniły się one również do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, łagodząc skutki zmiany klimatu w sposób racjonalny pod względem kosztów, ponieważ koszty energii, których udało się uniknąć, przewyższają niezbędne inwestycje. W ramach oceny będącej częścią przeglądu obecnych środków dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego przeanalizowane zostanie, w jakim stopniu zrealizowano lub poczyniono postępy w realizacji celów, w jakich przyjęto te środki (z naciskiem na trzy kryteria oceny przewidziane w wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa, tj. czy środki były skuteczne, wydajne i adekwatne). Przeanalizowany zostanie związek między wykorzystanymi zasobami a skutkami przepisów, z uwzględnieniem zarówno kosztów, jak i korzyści dla różnych zainteresowanych stron. Spójność zostanie oceniona w sposób proporcjonalny, w szczególności w odniesieniu do związku między dwoma odnośnymi aktami prawnymi. Pomocniczość i wartość dodana UE nie zostaną szczegółowo przeanalizowane, ponieważ oceniane środki są prawem wtórnym, a aspekty te uznaje się za uwzględnione przy opracowywaniu głównego aktu prawnego. Podstawą rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego (rozporządzenie (UE) 2017/1369) jest art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi podstawę prawną środków mających na celu promowanie efektywności energetycznej. Podstawą dyrektywy w sprawie ekoprojektu (dyrektywa 2009/125/WE) jest art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi podstawię prawną środków dotyczących funkcjonowania rynku wewnętrznego. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13858-Etykietowanie-energetyczne-wyswietlacze-elektroniczne-przeglad-wymogow-_pl Źródło: Komisja Europejska