Europejska Agencja Chemikaliów – wniosek dotyczący rozporządzenia podstawowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – ocena wyników działalności Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w ramach przeglądu rozporządzenia REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 października 2022 r.

Komunikat KE – Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (strategia CSS) przyjęty 14 października 2020 r. jest elementem starań UE o osiągnięcie zerowego poziomu emisji, co stanowi jedno z głównych zobowiązań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
 
Jednym z głównych celów strategii CSS jest uproszczenie legislacji oraz konsolidacja unijnych przepisów dotyczących chemikaliów. Aby osiągnąć ten cel, w strategii CSS przedstawiono szereg środków służących zwiększeniu skuteczności, wydajności i spójności ocen bezpieczeństwa poprzez podejście „jedna substancja, jedna ocena”. Obejmują one również wniosek „w sprawie wzmocnienia zarządzania Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA) i zwiększenia stabilności modelu jej finansowania”, z uwagi na: (i) zmniejszone i nieprzewidywalne wpływy z opłat po upływie w 2018 r. ostatniego terminu rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH; oraz (ii) planowane przeniesienie zadań o charakterze naukowym i technicznym do agencji UE.
 
ECHA została pierwotnie utworzona w celu zarządzania pracami technicznymi, naukowymi i administracyjnymi w ramach unijnej polityki UE w zakresie chemikaliów i prowadzenia takich prac oraz w celu zapewnienia spójności tych prac na szczeblu UE. Głównym celem polityki w zakresie chemikaliów jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zarówno zdrowia ludzkiego, jak i środowiska oraz dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Obejmuje to promowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne i swobodny obrót tymi substancjami na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności i innowacyjności przemysłu.
 
Obecne przepisy dotyczące Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) pochodzą z 2006 r. Od 2008 r. ECHA powierzono nowe zadania określone w kilku aktach prawnych i porozumieniach ad hoc. W ramach niniejszej inicjatywy zaproponuje się rozporządzenie podstawowe dotyczące ECHA. Inicjatywa ta na celu:
  • wzmocnienie zarządzania ECHA i dostosowanie jej do jej przyszłej roli;
  • usprawnienie metod pracy organów ECHA i sprawienie, by ich finansowanie było bardziej zrównoważone.
 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13554-Europejska-Agencja-Chemikaliow-wniosek-dotyczacy-rozporzadzenia-podstawowego_pl

 

Źródło: Komisja Europejska