Europejska deklaracja praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie

European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade

Parlament Europejski, Rada i Komisja uroczyście proklamowały wspólną deklarację praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie.

Celem tej deklaracji jest wyjaśnienie wspólnych intencji politycznych. Nie tylko przypomina się w niej o najistotniejszych prawach w kontekście transformacji cyfrowej, ale także powinna ona służyć jako punkt odniesienia dla przedsiębiorstw
i
innych podmiotów istotnych dla opracowywania i wdrażania nowych technologii. Deklaracja powinna również ukierunkować rozważania decydentów politycznych nad ich wizją transformacji cyfrowej: ukierunkowanie transformacji cyfrowej na człowieka; leżące u jej podstaw solidarność i włączenie społeczne; potwierdzenie znaczenie swobody wyboru; udział w cyfrowej przestrzeni publicznej; bezpieczeństwo, ochrona i wzmocnienie pozycji oraz zrównoważoność.

W centrum transformacji cyfrowej w Unii Europejskiej znajduje się człowiek. Technologia powinna służyć i przynosić korzyści wszystkim Europejczykom oraz umożliwiać im w pełni bezpieczną realizację ich aspiracji przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw podstawowych. Każdy powinien mieć dostęp do technologii, która ma na celu jednoczenie, a nie podział ludzi. Transformacja cyfrowa powinna sprzyjać sprawiedliwemu społeczeństwu i sprawiedliwej gospodarce w Unii.

Transformacja cyfrowa ma wpływ na każdy aspekt życia. Oferuje ona znaczne możliwości poprawy jakości życia, szans dla innowacji, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, ale stwarza również nowe wyzwania dla struktury, bezpieczeństwa i stabilności naszych społeczeństw i gospodarek. Wraz z przyspieszeniem transformacji cyfrowej nadszedł czas, aby Unia Europejska określiła, w jaki sposób jej wartości i prawa podstawowe powinny być stosowane w świecie internetowym.

Opierając się na wcześniejszych inicjatywach, takich jak „Deklaracja z Tallina w sprawie administracji elektronicznej” i „Deklaracja berlińska w sprawie społeczeństwa cyfrowego i administracji cyfrowej opartej na wartościach”, Rada zaapelowała w „Deklaracji lizbońskiej celowa demokracja cyfrowa” o model transformacji cyfrowej, który wzmacnia ludzki wymiar ekosystemu cyfrowego, a podstawą tego modelu jest jednolity rynek cyfrowy. Rada zaapelowała również o model transformacji cyfrowej, który zapewni wykorzystanie technologii w obliczu potrzeby podjęcia działań w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska.

Unijna wizja transformacji cyfrowej jest ukierunkowana na człowieka, wzmacnia pozycję jednostek i wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa. Komisja przedstawiła niedawno wniosek legislacyjny dotyczący decyzji w sprawie „Drogi ku cyfrowej dekadzie”, w którym określiła konkretne cele cyfrowe oparte na czterech głównych kierunkach pomocnych w osiągnięciu tej wizji (umiejętnościach cyfrowych, infrastrukturze cyfrowej, cyfryzacji przedsiębiorstw i cyfryzacji usług publicznych). Podejście Unii do transformacji cyfrowej naszej gospodarki i naszych społeczeństw powinno obejmować suwerenność cyfrową, włączenie społeczne, równość, zrównoważony rozwój, odporność, bezpieczeństwo, zaufanie, poprawę jakości życia, respektowanie praw i aspiracji obywateli, i powinno przyczyniać się do tworzenia gospodarki i społeczeństwa w Unii charakteryzujących się dynamiką, zasobooszczędnością i sprawiedliwością.U podstaw tej deklaracji leży zwłaszcza pierwotne prawo Unii, w szczególności Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także prawo wtórne. Deklaracja ta opiera się również na Europejskim filarze praw socjalnych i uzupełnia ten filar. Ma ona charakter deklaratoryjny i jako taka nie wpływa na treść przepisów prawnych ani na ich stosowanie.

Propagowanie i wdrażanie zasad cyfrowych w ramach odpowiednich kompetencji państw członkowskich i z pełnym poszanowaniem prawa Unii jest wspólnym politycznym zobowiązaniem i odpowiedzialnością Unii i jej państw członkowskich. Komisja zaproponowała, aby coroczne sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady, które ma zostać przedłożone Parlamentowi i Radzie, obejmowało monitorowanie zasad cyfrowych.


Źródło: Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska