Europejski akt w sprawie surowców krytycznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (surowce mineralne w UE)– zgodnie z założeniami Europejskiej strategii w sprawie surowców krytycznych oraz Komunikatem KE: Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwojuwniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiające ramy na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 i (UE) 2019/1020.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 30 czerwca 2023 r.

Surowce znajdują się na początku wszystkich przemysłowych łańcuchów wartości. W niniejszym rozporządzeniu skoncentrowano się na surowcach nieenergetycznych i nierolnych, które są istotne dla gospodarki UE, a których dostawy obarczone są wysokim ryzykiem. Te surowce krytyczne często niezbędne w wielu różnych strategicznych sektorach, między innymi w sektorze energii ze źródeł odnawialnych, przemyśle cyfrowym, sektorze kosmicznym i obronnym oraz sektorze opieki zdrowotnej. Jednocześnie wydobycie i przetwarzanie surowców krytycznych w zależności od stosowanych metod i procesów może mieć negatywny wpływ na środowisko oraz skutki społeczne.

Surowce krytyczne mają kluczowe znaczenie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także dla innych priorytetów UE, takich jak UE odporność i bezpieczeństwo. Są niezbędnymi składnikami zielonych technologii, są wykorzystywane w zastosowaniach cyfrowych oraz mają kluczowe znaczenie dla przemysłu obronnego, lotniczego i zdrowotnego. W celu zapewnienia zrównoważonych dostaw, Komisja Europejska przyjęła w 2008 specjalną strategię i przedstawiła plan działania na 2020 r. Komunikat w sprawie surowców krytycznych. Chociaż plan działania jest na dobrej drodze, obecny kontekst rozwoju globalny popyt i rosnąca niestabilność geopolityczna stwarzają potrzebę wzmożonych wysiłków. Aby dokonać transformacji ekologicznej i cyfrowej, UE musi znacznie zwiększyć i zdywersyfikować swoje dostawy surowców krytycznych, wzmocnić obieg zamknięty oraz wesprzeć badania naukowe i innowacje.

Przedmiotowa inicjatywa ma na celu zwiększenie zdolności UE w zakresie monitorowania oraz wzmocnienie zarówno unijnego łańcucha wartości, poprzez identyfikację projektów dotyczących zasobów mineralnych i surowców leżących w strategicznym interesie UE, z zapewnieniem silnej ochrony środowiska, jak i zewnętrznych polityk UE w zakresie surowców krytycznych.

W tym kontekście niniejszy wniosek ma następujące cele:

wzmocnienie poszczególnych etapów europejskiego łańcucha wartości surowców krytycznych;

dywersyfikacja przywozu surowców krytycznych do UE w celu zmniejszenia strategicznych zależności;

zwiększenie zdolności UE do monitorowania i ograniczania ryzyka zakłóceń dostaw surowców krytycznych;

zapewnienie swobodnego przepływu surowców krytycznych na jednolitym rynku przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska w drodze poprawy ich obiegu zamkniętego i zwiększenia zrównoważonego charakteru.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Europejski-akt-w-sprawie-surowcow-krytycznych_pl

Źródło: Komisja Europejska