Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności 2014–2020 – ocena ex post

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne strategii, dokumentów i przepisów dotyczących polityki regionalnej  – ocena ex post Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 2014–2020.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 9 lutego 2022 r.

Polityka regionalna jest jedną z najważniejszych polityk inwestycyjnych Unii Europejskiej. Skierowana jest do wszystkich regionów i miast w UE i ma na celu wspieranie tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Krótko mówiąc dąży do poprawy jakości życia obywateli. Aby osiągnąć te cele i sprostać różnorodnym potrzebom rozwojowym we wszystkich regionach UE, na politykę regionalną przeznaczono w latach 2014–2020 kwotę 265 mld EUR (w cenach bieżących). Uwzględniając wkłady krajowe oraz inne inwestycje prywatne, szacuje się, że całkowity budżet polityki spójności na lata 2014–2020 wyniesie około 355 mld EUR (w cenach bieżących). Polityka ta realizowana jest za pośrednictwem dwóch głównych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS). Przewiduje się, że polityka regionalna będzie miała istotny wpływ w wielu dziedzinach. Inwestycje realizowane w jej ramach przyczyniają się do osiągania licznych celów unijnej polityki. Uzupełniają też unijną politykę m.in. w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, energii, środowiska, jednolitego rynku, badań naukowych i innowacji.

W niniejszej ocenie dokonano oceny osiągnięć Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w latach 2014–2020. Przeanalizowano w niej skuteczność, wydajność i wpływ wspieranych inwestycji, ich spójność z innymi obszarami polityki oraz ich znaczenie i unijną wartość dodaną.
Jej celem jest określenie:

  • czynników przyczyniających się do powodzenia lub niepowodzenia tych inwestycji w różnych warunkach społeczno-gospodarczych;
  • dobrych praktyk;
  • wkładu wymienionych funduszy we wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy.

Celem tej oceny jest podsumowanie osiągnięć programów EFRR i FS. Obejmie ona ustalenia dotyczące programów operacyjnych finansowanych w okresie programowania 2014–2020 we wszystkich państwach członkowskich. W jej ramach zbadana zostanie skuteczność, wydajność i wpływ inwestycji współfinansowanych z EFRR i FS w okresie 2014–2020, ich spójność z innymi politykami, ich przydatność oraz unijna wartość dodana. Zostaną także zidentyfikowane czynniki przyczyniające się do powodzenia lub porażki poszczególnych inwestycji w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, jak również dobre praktyki i ich wkład we wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy. Ocena ex post będzie ustrukturyzowana jako matryca składająca się z pięciu przekrojowych i ośmiu tematycznych pakietów roboczych. Do przekrojowych pakietów roboczych zaliczają się: „badania przygotowawcze”, „synteza”, „skutki finansowania i kontekst”, „badanie dotyczące instrumentów terytorialnych” oraz „reakcja kryzysowa”.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.
Źródło: Komisja Europejska