Europejskie inicjatywy związane z Cloud-Edge-IoT

NCBR – Dział Krajowego Punktu Kontaktowego, zespół technologii cyfrowych zaprasza na sesję informacyjną online: Europejskie inicjatywy związane z Cloud-Edge-IoT finansowane z programu Horyzont Europa – Z danymi w chmurze – czyli jak finansować  Cloud-Edge-IoT z progamu Horyzont Europa, ktora odbędzie się w dniu 25 maja 2023 w godz. 10:00-12:45. Rejestracja: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/europejskie-inicjatywy-zwiazane-z-cloud-edge-iot-finansowane-z-programu-horyzont-europa Wstępna agenda Polscy uczestnicy projektów międzynarodowych zaprezentują działania B+R+I realizowane w ramach projektów:

 • ASCEND (Advanced Space Cloud for European Net zero emissions and Data sovereignty)- studium wykonalności przenoszenia zasobów obliczeniowych na orbitę okołoziemską)
 • HiPEAC (High Performance, Edge And Cloud computing)
 • iCOS (Towards a functional continuum operating system)
 • ASSIST-IoT (Architecture for Scalable, Self-*, human-centric, Intelligent, Secure, and Tactile next generation IoT)
 • aerOS (Autonomous, scalablE, tRustworthy, intelligent European meta Operating System for the IoT edge-cloud continuum)
 • NebulOus (A Meta Operating System for Brokering Hyper-Distributed Applications on Cloud Computing Continuums)
 • MORPHEMIC (Modelling and Orchestrating heterogeneous Resources and Polymorphic applications for Holistic Execution and adaptation of Models In the Cloud)
 • BRAINE (Big data pRocessing and Artificial Intelligence at the Network Edge
Już w 2010 r., podczas Światowego Forum (Global Forum 2010), Maria Tsakali, ówczesna Scientific Officer z Komisji Europejskiej, DG INFSO D3: Software & Service Architectures and Infrastructures, powiedziała: “Wierzymy, że chmura obliczeniowa to mechanizm sprzyjający innowacyjności. To czynnik umożliwiający konkurencję w branży IT, a także rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.” Chmura obliczeniowa jest kluczową technologią umożliwiającą zwiększenie suwerenności danych w Europie i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w ramach europejskiego Zielonego Ładu. Europejskie inicjatywy Cloud-Edge-IoT Continuum mają na celu opracowanie nowych technologii i modeli biznesowych w celu stworzenia kontinuum obliczeniowego od urządzeń IoT do chmury, obejmującego krawędź i HPC, aby osiągnąć wymagania o wysokim standardzie i wspierać wartości UE w odniesieniu do ochrony danych, wydajności, odporności i efektywności energetycznej. Zarówno przetwarzanie brzegowe, jak i przetwarzanie w chmurze są niezbędne w kontinuum obliczeniowym, aby zapewnić najbardziej efektywne zarządzanie danymi bliżej źródła ich pochodzenia, zamiast przesyłania surowych danych do centrów danych w celu ich przetworzenia. Doprowadzi to do powstania energooszczędnej i godnej zaufania infrastruktury, rozwiązując wyzwania związane z klimatem i napędzając nowe możliwości biznesowe. Oczekuje się, że do 2025 r. 80% wszystkich danych w Europie będzie przetwarzanych w inteligentnych urządzeniach znajdujących się bliżej użytkownika, co pozwoli zaspokoić przyszłe potrzeby przemysłu i sektora publicznego w zakresie cyfryzacji. KE, w ramach programów ramowych (6PR, 7PR, Programu H2020 oraz obecnego Programu – programu Horyzont Europa) finansuje działania B+R+I w tym zakresie. Podczas sesji informacyjnej przedstawiciel z KE zaprezentuje prace związane z Europejskimi inicjatywami Cloud-Edge-IoT i działania finansowane w ramach Klastra 4 (Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna), w programie Horyzont Europa. Zostaną także przedstawione przykłady polskiego uczestnictwa w tematach i projektach związanych z tymi inicjatywami. Informacje o zaproszonych podmiotach i ich działaniach w kontekście CLOUD-EDGE-IOT:
 • CloudFerro Firma realizuje projekt ASCEND (Advanced Space Cloud for European Net zero emissions and Data sovereignty). Kamery i czujniki z kosmosu bacznie obserwują zdarzenia na ziemi i przesyłają te dane na Ziemię. Jednak przesyłanie danych na ziemię wymaga czasu. Jednym z rozwiązań jest uruchomienie centrów danych na orbicie. Zmniejszyłoby to niekorzystny wpływ technologii cyfrowej na zużycie energii i ocieplenie klimatu. Instalacja dużych modułowych infrastruktur kosmicznych ze zrobotyzowanym montażem, energią słoneczną o mocy megawatów, komunikacją optyczną o wysokiej przepustowości, niskimi kosztami i rakietami nośnymi wielokrotnego użytku jest w zasięgu ręki. Finansowany przez UE projekt ASCEND przeprowadzi studium wykonalności dla pionierskiej koncepcji nowego systemu usług na orbicie. Dzięki temu Europa stanie się światowym liderem w dziedzinie zrobotyzowanej i zrównoważonej infrastruktury modułowej, a także rakiet nośnych wielokrotnego użytku. CloudFerro Sp. z o.o. jest także partnerem w projekcie HiPEAC (High Performance, Edge And Cloud computing). Celem projektu HiPEAC jest stymulowanie i wzmacnianie rozwoju dynamicznego europejskiego ekosystemu obliczeniowego, który wspiera cyfrową transformację Europy. Partnerzy projektu opracują także mapę drogową, która będzie wspierała tworzenie technologii obliczeniowych, infrastruktur i platform usługowych nowej generacji.
 • Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe są partnerami w projekcie iCOS (OWARDS A FUNCTIONAL CONTINUUM OPERATING SYSTEM) Głównym celem projektu iCOS jest  zaprojektowanie, opracowanie i walidacja meta systemu operacyjnego dla kontinuum, poprzez sprostanie następującym wyzwaniom:
  • zmienności i heterogeniczności urządzeń, wirtualizacji infrastruktury kontinuum i zróżnicowanej łączności sieciowej;
  • zoptymalizowane i skalowalne wykonywanie i wydajność usług, a także zużycie zasobów, w tym zużycie energii;
  • gwarantowane zaufanie, bezpieczeństwo i prywatność, oraz;
  • zmniejszenie kosztów integracji i skuteczne łagodzenie skutków uzależnienia dostawcy usług w chmurze w systemie opartym na danych, zbudowanym na zasadach otwartości, zdolności adaptacyjnych, udostępniania danych i przyszłego scenariusza rynku brzegowego dla usług i danych.
 • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk – Instytut realizuje projekt ASSIST-IoT (Architecture for Scalable, Self-*, human-centric, Intelligent, Secure, and Tactile next generation IoT) oraz projekt aerOS (Autonomous, scalablE, tRustworthy, intelligent European meta Operating System for the IoT edge-cloud continuum) Profesor Maria Ganzha pełni rolę koordynatora technicznego projektu na poziomie całego konsorcjum. Celem badań prowadzonych w ramach projektu jest zaprojektowanie, implementacja i weryfikacja otwartej, zdecentralizowanej architektury referencyjnej wraz z właściwymi dla niej rozwiązaniami warunkującymi efektywne wdrożenie oraz usługami i narzędziami wspierającymi zorientowane na człowieka (ang. human-centric) aplikacje dla różnorodnych rynków branżowych. Opracowywana architektura ma zapewnić trwałą zdolność do integracji i długoterminową samowystarczalność niezależnych dziedzinowo, interoperacyjnych, samodzielnych (ang. self-* capable), inteligentnych, rozproszonych, skalowalnych, bezpiecznych i wiarygodnych ekosystemów Internetu Rzeczy. Projekt aerOS, realizowany w ramach programu Horyzont Europa, ma na celu przejrzyste wykorzystanie zasobów na kontinuum edge-to-cloud computing dla umożliwienia aplikacji w efektywny sposób, włączając wiele usług rozmieszczonych na takiej ścieżce. Dlatego też aerOS ustanowi brakujący element: wspólny meta system operacyjny, który podąża za współpracującą architekturą IoT-edge-cloud wspierającą elastyczne wdrożenia (np. federacyjne lub hierarchiczne), przynosząc ogromne korzyści, ponieważ umożliwia dystrybucję inteligencji i obliczeń – w tym sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i analityki dużych danych – w celu osiągnięcia optymalnego rozwiązania przy spełnieniu danych ograniczeń. Nadrzędnym celem aerOS jest zaprojektowanie i zbudowanie zwirtualizowanego, agnostycznego względem platformy meta systemu operacyjnego dla kontinuum IoT edge-cloud.
 • 7Bulls Sp. z o.o. – firma realizuje projekt NebulOus: A Meta Operating System for Brokering Hyper-Distributed Applications on Cloud Computing Continuums 7bulls.com zrealizowało w ramach Horizon 2020 w tematyce chmurowej projekty  MELODIC i ANDREAS, zogniskowanych na optymalizacji użycia zasobów chmurowych i dostępności rozwiązań multi-cloud. Jako firma specjalizująca się w rozwiązaniach cloud computing  byliśmy odpowiedzialni za kluczowe kwestie integracyjne. Pozyskaliśmy bardzo cenną wiedzę i rozwiązania, które zostały następnie zaimplementowane w produktach komercyjnych. Obecnie uczestniczymy w projektach MORPHEMIC; BIECO; PIACERE; AI-SPRINT; h-ALO i NEBULOUS. Wszystkie pogłębiają wiedzę i kompetencje z obszarów chmurowych w różnych ich aspektach.  W ramach projektu Nebulous realizujemy stworzenie chmurowego meta systemu operacyjnego, umożliwiającego transparentne wdrażanie i optymalizowanie aplikacji na różnych typach zasobów chmurowych: Cloud, Edge, Fog/IoT.
 • IS-WIRELESS – firma realizuje projekty z programu H2020 MORPHEMIC i BRAINE. IS-Wireless buduje i implementuje mobilne sieci przyszłości, w tym 5G. Specjalizuje się w tworzeniu własnych rozwiązań w zakresie Radiowej Sieci Dostępowej (RAN). Swoim klientom dostarcza w pełni funkcjonalne, zwirtualizowane sieci 4G i 5G. IS-Wireless jest jedyną polską firmą uczestniczącą od 2012 roku w badaniach nad 5G w ramach programów badawczych UE, w tym 7-ego Programu Ramowego i Horyzontu 2020. Współpracuje z wieloma czołowymi krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi. Jest też członkiem międzynarodowych grup pracujących nad standaryzacją sieci ORAN Alliance oraz TIP, a także członkiem założycielem klastra technologicznego #CyberMadeInPoland (powstałego przy Związku Cyfrowa Polska).
Źródło: NCBR-Dział Krajowego Punktu Kontaktowego