Finansowanie działań europejskich poza granicami UE – ocena instrumentów (na lata 2014–2020 i 2021–2027)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. funduszy UE oraz polityki międzynarodowej – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny Wymiar Europy. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 23 czerwca 2023 r.

Od momentu przyjęcia instrumentów finansowania zewnętrznego na lata 20142020 radykalnie zmieniły się ramy polityki dotyczące działań zewnętrznych UE. W globalnej strategii UE z 2016 r. wezwano do bardziej kompleksowego podejścia do działań zewnętrznych UE, które pozwoli stworzyć silniejsze powiązania między unijną dyplomacją, polityką handlową i rozwojową oraz polityką bezpieczeństwa. W tym samym okresie przyjęto nowy Europejski konsensus w sprawie rozwoju, który wyznacza kierunek współpracy UE ze wszystkimi krajami rozwijającymi się. Jednocześnie Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i określone w niej cele zrównoważonego rozwoju wyznaczają na szczeblu wielostronnym podstawę zaangażowania UE we współpracę, a porozumienie klimatyczne z Paryża zapewnia wspólne i silne wielostronne ramy w tym zakresie. UE określiła ponadto jasne, oparte na polityce podejście do wykorzystania instrumentów finansowania zewnętrznego kluczowych elementów działań zewnętrznych UE które mają być uruchamiane zgodnie z uzgodnionymi priorytetami politycznymi oraz w związku z dialogami politycznymi i merytorycznymi z krajami i regionami partnerskimi. Komisja Europejska zamierza ocenić dwie grupy instrumentów służących finansowaniu działań poza UE w następujący sposób:
  • ocena śródokresowa instrumentów w ramach działu 6 (Sąsiedztwo i świat) unijnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027;
  • ocena końcowa instrumentów stosowanych w poprzednim okresie obowiązywania WRF, tj. w latach 2014–2020, w ramach działu 4 (Globalny wymiar Europy), która będzie również obejmowała ocenę 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Przeprowadzone zostaną konsultacje z głównymi zainteresowanymi stronami. Główne zainteresowane strony w procesie oceny:
  • organy i instytucje krajowe, samorządy terytorialne, beneficjenci wsparcia w zakresie działań zewnętrznych UE oraz inne zainteresowane strony krajowe w krajach partnerskich objętych instrumentami;
  • inne zainteresowane strony (niewyczerpujący wykaz): odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowisko badawcze/naukowe, środowisko akademickie, ośrodki analityczne, media, sektor prywatny itp.
Ocena śródokresowa (w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 20212027) zapewni niezależną ocenę ISWMR „Globalny wymiar Europy”, IPA III, decyzji w sprawie stowarzyszenia zamorskiego, łącznie z Grenlandią oraz Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego. Ocena ma zostać przeprowadzona w konkretnym celu, jakim jest poprawa finansowania UE w ramach tych instrumentów. Rozporządzenie delegowane Komisji 2021/1530 („akt delegowany”) przyjęte 12 lipca 2021 r. w celu uzupełnienia ISWMR „Globalny wymiar Europy” i obowiązujące od 10 października 2021 r. będzie częścią oceny śródokresowej. Jak określono w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/947, ocena śródokresowa ISWMR „Globalny wymiar Europy”, IPA III, decyzji w sprawie stowarzyszenia zamorskiego, łącznie z Grenlandią oraz Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego obejmie okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia tej oceny. Jak przewidziano w art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 236/2014, ocena końcowa instrumentów finansowania zewnętrznego w wieloletnich ramach finansowych na lata 20142020 obejmie lata 20142020.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13544-Finansowanie-dzia%C5%82an-europejskich-poza-granicami-UE-ocena-instrumentow-na-lata-2014-2020-i-2021-2027-_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13544-Finansowanie-dzia%C5%82an-europejskich-poza-granicami-UE-ocena-instrumentow-na-lata-2014-2020-i-2021-2027-/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska