Fit for 55: Pojazdy niskoemisyjne – Emisje CO2 z samochodów osobowych i dostawczych – przegląd norm emisji

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych dot. rewizji przepisów prawa UE – wniosku dotyczącego zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r.  określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Transport drogowy ma do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Jednym z obszarów polityki o największym znaczeniu dla zmniejszenia emisji z tego sektora jest prawodawstwo UE w dziedzinie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

W komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.” Komisja zaproponowała cel ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto w gospodarce UE o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Konsultacje dotyczące rozporządzenia w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych są prowadzone jednocześnie z konsultacjami na temat dyrektywy EU ETS, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz rozporządzenia LULUCF.

Celem inicjatywy jest dokonanie przeglądu tych norm, tak aby od 2025 r. nie było już żadnych przeszkód na drodze do bezemisyjnej mobilności.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb oraz ocena skutków):  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Emisje-CO2-z-samochodow-osobowych-i-dostawczych-przeglad-norm-emisji_pl
W załączeniu znajdują się: wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem, streszczenie oceny skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska