Fit for 55: Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (m.in. rewizja Dyrektywy UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Komisja przygotowuje zmianę dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii celem zapewnienia, by energia ze źródeł odnawialnych przyczyniła się do osiągnięcia do 2030 r. zwiększonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych określonego w Planie w zakresie celów klimatycznych na 2030 r., a także do wdrożenia środków zaproponowanych w strategii na rzecz integracji systemów energetycznych i strategii w zakresie wodoru, inicjatywie „Fala renowacji” i innych inicjatywach przyjętych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat sposobu zmiany dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu. Ocenione zostanie, w jaki sposób emisje gazów cieplarnianych w UE mogłyby zostać w sposób odpowiedzialny zmniejszone do 2030 r. o co najmniej 50-55 proc.
W ramach tego przeglądu zbadane zostanie:

  • w jakim stopniu unijne przepisy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa 2018/2001/UE) mogą przyczynić się do osiągnięcia ambitnych celów UE w dziedzinie klimatu,
  • w jaki sposób można przyspieszyć przejście na bardziej zintegrowany system energetyczny, jak określono w strategiach dotyczących integracji systemów energetycznych i technologii wodorowych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

 
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Przepisy-UE-dotyczace-energii-ze-zrode%C5%82-odnawialnych-przeglad_pl
W załączeniu znajdują się: Wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem, oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska