Fit for 55 – rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 2003/87/EC).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

W komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.” Komisja zaproponowała cel ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto w gospodarce UE o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Celem tych konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat przeglądu dyrektywy w sprawie handlu emisjami, w tym na temat roli dyrektywy EU ETS i jej wkładu w ogólne cele klimatyczne na 2030 r. Komisja pragnie zgromadzić informacje na temat m.in.: przeciwdziałania ryzyku ucieczki emisji, ewentualnego rozszerzenia dyrektywy EU ETS (na np. transport, budownictwo i sektor morski), rezerwy stabilności rynkowej, wykorzystania dochodów oraz mechanizmów wsparcia rozwiązań niskoemisyjnych. Konsultacje dotyczące dyrektywy EU ETS są publikowane jednocześnie z konsultacjami na temat rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, rozporządzenia LULUCF oraz rozporządzenia w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

Komisja zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. do co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., aby do 2050 r. UE mogła przejść na neutralność klimatyczną (Fit for 55).

Komisja dokona przeglądu wszystkich odnośnych polityk UE z uwzględnieniem tego celu, w tym systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), i zaproponuje rozszerzenie systemu na kolejne sektory gospodarki. Dokona również przeglądu rezerwy stabilności rynkowej ETS na potrzeby obsługi niewykorzystanych uprawnień do emisji po trzech latach funkcjonowania.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb oraz oceny skutków: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Zmiana-klimatu-aktualizacja-unijnego-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-ETS-_pl
W załączeniu znajdują się: Wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem, streszczenie oceny skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska